Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:436 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Oslo Børs' andel av omsetningen av norske aksjer har falt betydelig de senere årene. Omsetningen flyttes til andre arenaer som ikke er underlagt de samme krav til overvåkning.
Ser statsråden at dette kan få konsekvenser for tilliten til det norske aksjemarkedet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at kontrollen med det norske aksjemarkedet opprettholdes slik at tilliten opprettholdes og sikrer at aksjemarkedet er en åpen og transparent kilde til egenkapital?

Begrunnelse

Finanskomitéen har i møter med både Finanstilsynet og Folketrygdfondet mottatt bekymringer over at en stadig større andel av aksjehandelen foregår utenfor Oslo Børs. Børsen har sanntid markedsovervåkning og muligheter for umiddelbar intervensjon, noe myndighetene ikke har mulighet til å få til når det handles på andre markedsplasser og Finanstilsynet får melding om handel i etterkant. Oslo Børs har tidligere hatt rykte som en innsidebørs, men markedsaktørene og myndighetene har sørget for at Oslo Børs i dag et anerkjent som en god markedsplass med høy grad av tillit. Dette er viktig for å ha et velfungerende egenkapitalmarked med rimelig finansiering for norske børsnoterte selskaper.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ved gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF om markeder i finansielle instrumenter (MiFID) ble det åpnet for økt konkurranse mellom markedsplasser på verdipapirområdet i EØS-landene, ved at regelverket åpner for mulighet for omsetning av finansielle instrumenter over andre markedsplasser enn børs/regulert marked. En ikke ubetydelig andel av handler som tidligere ble gjort over børs, er nå flyttet over til såkalte multilaterale handelsfasiliteter (MHF).

Hovedformålet med å åpne for konkurranse, var å redusere investorenes kostnader knyttet til handler i verdipapirer over børs/markedsplass.

Som følge av den økte konkurransen, har markedet for omsetning av finansielle instrumenter blitt mer fragmentert. Dette er en utvikling vi ikke bare ser i Norge, men som gjelder for hele EØS-området. Andelen av automatiske handler (handler gjennom elektronisk ordrebok) i aksjer notert på Oslo Børs som gjennomføres på Oslo Børs er likevel høyere enn det man ser på regulerte markedsplasser i andre EØS-land. Per 2. november 2010 var andel handler i aksjer notert på Oslo Børs som gjennomføres på Oslo Børs ca. 86 prosent, mot ca. 98 prosent i januar 2009. Til sammenligning var andelen handler i aksjer notert på London Stock Exchange (LSE) som gjennomføres på LSE per 2. november 2010 på ca. 54 prosent. Tilsvarende tall for børsene i Paris, Stockholm, Frankfurt og Helsinki lå per 2. november 2010 i intervallet 66 til 72 prosent.

Det er av vesentlig betydning for et velfungerende marked og for en velfungerende handel med et finansielt instrument at markedsmisbruk effektivt avdekkes og forfølges. Et godt system for markedsovervåkning er viktig for å sikre tilliten til markedet og de finansielle instrumentene som er notert på markedsplassen. Som en del av utviklingen med at en større andel av handlene flyttes over på alternative markedsplasser, vil børsens markedsovervåkning ikke lenger gi et like fullstendig bilde av handelen i det aktuelle finansielle instrumentet. Utviklingen går derfor i retning av at markedsovervåkningen i større grad må utføres av offentlige tilsynsmyndigheter, det vil si Finanstilsynet. I følge Finanstilsynets årsrapport for 2009 er det en hovedutfordring for Finanstilsynet de neste årene å møte denne utviklingen.

Et viktig ledd i Finanstilsynets overvåkning av verdipapirmarkedet er transaksjons-rapporteringssystemet, som ble innført i 2008 i forbindelse med gjennomføringen av MiFID. Transaksjonsrapporteringen innebærer at alle verdipapirforetak har plikt til å rapportere til Finanstilsynet om transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked straks, og senest innen slutten av påfølgende arbeidsdag. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om transaksjonen er utført på regulert marked, det avgjørende er om det finansielle instrumentet er tatt opp til handel på et regulert marked. Transaksjonsrapporteringssystemet skal blant annet være et virkemiddel for å hindre markedsmisbruk, fremme markedets integritet og gjennomsiktighet, og bidra til et velfungerende marked.

Transaksjonsrapporteringssystemet er under stadig utvikling. Finanstilsynet har overfor departementet opplyst at det er i ferd med å igangsette et arbeid der det skal vurderes hvordan systemet ytterligere kan forbedres og utvides. I den sammenheng vil det blant annet bli vurdert nærmere hvordan systemet kan utvides til å bli et overvåkningssystem som sammenstiller transaksjonsrapporteringsdata med opplysninger og kursbilder mv. fra markedsplassene, slik at Finanstilsynet kan få et bedre grunnlag for å rekonstruere hendelser med henblikk på å avdekke flere tilfeller av markedsmisbruk. Finanstilsynet har høy prioritet på området.

Også i EU er det fokus på utfordringene knyttet til markedsovervåkning når en stadig større andel av handler skjer på markedsplasser som ikke har et like velutviklet system for markedsovervåkning som det tradisjonelle regulerte markedsplasser har. Kommisjonen sendte 8. desember 2010 på høring forslag til endringer i MiFID, der det er foreslått å utvide transaksjonsrapporteringen på flere punkter. CESR har også igangsatt et arbeid som retter seg mot IT-systemer for markedsovervåkning. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2011.

Jeg har tillit til at Finanstilsynet prioriterer arbeidet med å videreutvikle og forbedre transaksjonsrapporteringssystemet, og at tilsynet har den nødvendige kontakt med aktuelle markedsplasser og påtalemyndighet. Slik kontakt er viktig om overtredelser av adferdsreglene skal oppdages og håndteres på en god måte.