Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:437 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark er det mangel på varetekts- og fengselsplasser. Dette fører til at personer må fraktes fra sør til nord hvor det er ledig kapasitet. Dette krever store ressurser og er heller ikke akseptabelt for dem som rammes av dette.
Er statsråden fornøyd med dagens situasjon?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Først vil jeg kommentere representantens påstand om mangel på plasser i kriminalomsorgen. I 2006 var det 569 personer i varetekt i norske fengsler, mens det per 5. desember 2010 var 1 016 i varetekt. Dette tilsvarer en økning på nesten 80 prosent. Jeg er fornøyd med at Regjeringen har lykkes med å sette kriminalomsorgen i stand til å stille langt større plasser til rådighet for varetekt for å møte politiets behov, samtidig som vi har håndtert soningskøen. Den viktigste årsaken til at vi har lykkes på dette området er gjennom en betydelig kapasitetsøkning i kriminalomsorgen. Samlet sett er kapasiteten økt med nær 800 plasser, dette inkluderer både nye fengselsplasser og straffegjennomføring med elektronisk kontroll. I Kriminalomsorgen region nordøst, som omfatter fylkene Hedmark, Akershus og Oppland er det siden 2006 etablert 104 nye fengselsplasser. Dessuten er elektronisk kontroll innført i Hedmark.

Til tross for kapasitetsøkningen i kriminalomsorgen er det tidvis mangel på varetektsplasser, også i Hedmark. Dette skyldes at antall utenlandske innsatte i norske fengsler har økt betraktelig. Politiet har dessuten fått flere årsverk og oppklarer flere saker. Dette har ført til flere saker i domstolene og mer bruk av varetekt.

Ut fra representantens spørsmål kan det virke som om det mer er regelen enn unntaket at personer transporteres over lange avstander på grunn av mangel på plasser. Dette er ikke riktig. I den grad det er praktisk mulig skal innsatte plasseres i nærheten av hjemstedet. Ved press på fengselsplasser og høy kapasitetsutnyttelse, vil det imidlertid av og til være behov for å transportere domfelte og varetektsinnsatte til fengsler hvor det er ledige plasser. Som justisminister er jeg opptatt av at transporten skal utføres med god kvalitet og mest mulig kostnadseffektivt. Vi må utnytte den samlede kapasiteten i hele landet på best mulig måte. Det er derfor jeg er opptatt av et godt samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen for å finne ledige plasser til enhver tid.

Jeg kan forsikre representanten om at plassituasjonen i kriminalomsorgen gis høyeste prioritet. Justisdepartementet vurderer en rekke tiltak for ytterligere å bedre kapasiteten og frigjøre fengselsplasser. Sentralt i dette arbeidet er bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer som allerede har bidratt til en betydelig kapasitetsvekst i kriminalomsorgen. Et annet viktig tiltak er forsterket innsats for å effektivisere saksbehandlingen og øke antall soningsoverføringer. Fengsler med lavere sikkerhet kan i enkelte tilfeller også benyttes til varetekt.

I budsjettet for 2010 er det satt av 20 millioner til tiltak for å bedre varetektssituasjonen. Blant tiltakene inngår midlertidige utvidelser av fengselskapasiteten, økt varetektsandel i enkelte fengsler og utvidelse av elektronisk kontroll. I budsjettet for 2011 sørger flertallsregjeringen for ytterligere kapasitetsutvidelse i kriminalomsorgen ved å øke kriminalomsorgens budsjett med 10 millioner til utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll i Hordaland, samt opprettelse av åtte nye plasser ved Hustad fengsel. Halden fengsel vil også være i full drift med 251 plasser og bidra til høyt aktivitetsnivå i kriminalomsorgen.

For øvrig har jeg registrert at Fremskrittspartiet ikke foreslo å bevilge midler til økt fengselskapasitet i Hedmark eller i landet for øvrig i sitt alternative statsbudsjett for 2011. Jeg merker meg også at Fremskrittspartiet vil kutte hele tilleggsbevilgningen til elektronisk soning i 2011 og dermed redusere kapasiteten i kriminalomsorgen. Etter min mening ville Fremskrittspartiets budsjett for 2011 ha ført til økt soningskø og enda mer press på varetekt.