Skriftlig spørsmål fra Roald Aga Haug (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:439 (2010-2011)
Innlevert: 03.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Roald Aga Haug (A)

Spørsmål

Roald Aga Haug (A): Vert landingsmoglegheiter til luftambulansen og ROS-analyser teke omsyn til når dimensjonering av akuttfunksjonar vert vurdert, og kva pasientgrupper har størst trong for nærleik til helsetilbodet, og korleis vurderer statsråden behovet for nærleik til akutt og fødetilbod i framtida?

Begrunnelse

Lokalsjukehusa er ein viktig faktor og ein bærebjelke i helsevesenet. Odda Sjukehus er eitt døme på lokalsjukehus som gjer nærleik i helsetilbodet og som samstundes skapar tryggleik for lokalsamfunnet. Krevande akuttbehandling bør ofte gjerast på større sjukehus, som Haukeland Sjukehus. Likevel vil ofte omstende og tid til rådvelde ikkje gje høve til dette. For distrikta er dermed fråstand og tilgjenge viktige faktorar for å trygga helsetilboda. Lokale geografiske tilhøve i Odda gjer at luftambulansen ikkje alltid kan landa. Samstundes skårer området svært høgt på ROS-analysar.
Lokalsjukehusa sine komparative føremoner er nærleik til helsetenestene. Odda sjukehus er døme på eitt lokalsjukehus som skaper tryggleik for lokalsamfunnet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Kommuner og helseforetak har felles ansvar for å sikre det akuttmedisinske tilbudet. I tillegg til akuttfunksjoner og fødetilbud skal lokalsykehusene spille en viktig rolle for å møte de store utfordringene vi står overfor med en større andel eldre innbyggere og flere pasienter med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Nærhet er viktig i akuttsituasjoner, men det er også særlig viktig for pasientene som trenger helsetjenester ofte, slik at de slipper belastningen med hyppige lange reiser.

En velfungerende akuttmedisinsk kjede, bestående av fastlege, legevakt, kommunal legevaktsentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, bil-, båt- og luftambulanse, samt akuttmottak i sykehus er viktig for at befolkningen skal få rask og kyndig hjelp når den trenger det. De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik det er fastsatt i lover, forskrifter og andre myndighetssignaler, herunder luftambulansetjeneste, akuttilbud og fødetilbud.

En god helsetjeneste handler om god kvalitet og trygge tjenester. Regjeringen er klar på, slik vi også har skrevet i utkastet til Nasjonal helse- og omsorgsplan, at vi skal opprettholde det desentraliserte sykehustilbudet vi har i dag. I utkastet, som skal legges frem for Stortinget i form av en stortingsmelding til våren, har vi lagt særlig vekt på at det er viktig å sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, og at ingen lokalsykehus skal bli lagt ned. Når det gjelder eventuell omstilling av sykehustilbud, foreslår regjeringen at en i prosessen skal ta hensyn til geografi, reisetider og lokale og samfunnsmessige hensyn. Det er videre sagt at berørte kommuner i tillegg til brukere og ansatte i foretaket skal trekkes inn i prosessene.

Det er et grunnleggende prinsipp at hele befolkningen skal ha tillit til at de kan få kompetent hjelp i akutte situasjoner. Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre rask hjelp der det er nødvendig. Både geografiske, demografiske og værmessige forhold blir tatt hensyn til når en vurderer føde- og akuttilbudet. Samtidig må en ivareta kvalitet og stabilitet i tilbudet som blir gitt. De prehospitale tjenestene er avhengige av en forutsigbar struktur, dvs. kunnskap om hvilket behandlingstilbud sykehusene kan gi for å planlegge og håndtere akuttsituasjoner.

Det er nødvendig at det foretas grundig vurdering av transportmuligheter og reiseavstander ved utvelgelse av hvilke sykehus som skal ta i mot akuttpasienter og fødende. Dette er understreket i styringssignalene fra departementet til de regionale helseforetakene.