Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:457 (2010-2011)
Innlevert: 03.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det er en kjent sak at enkelte veteraner fra utenlandsoppdrag sliter med å komme tilbake til det sivile samfunn. Så langt undertegnede kjenner til foreligger det pr i dag ingen ordninger for traumatiserte veteraner som har behov for helhetlig behandling. Dette til tross for at private aktører på området har tatt kontakt med Forsvaret for å tilby slike opplegg.
Vil helseministeren ta initiativ om at det snarest kommer på plass et helhetlig tilbud til veteraner som har behov for dette?

Begrunnelse

Undertegnede har ikke oversikt over alle private aktører som driver innenfor dette området men kjenner til at blant annet Løvetann har tilbydd Forsvaret og Helsedirektoratet et prøveprosjekt på 3 mnd for 12 veteraner som sliter med å komme tilbake til et normalt liv. Tilbakemeldingene har imidlertid så langt vært negative og blant annet begrunnet med at det ikke er satt av penger til denne målgruppen. Siden det er mange veteraner som allerede har ventet alt for lenge på profesjonell hjelp er det viktig at Statsråden tar tak i dette snarest slik at et tilfredsstillende tilbud kan etableres så fort som mulig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De senere år er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre ivaretakelsen av veteraner og deres pårørende. For å utvikle gode modeller for helhetlig oppfølging, vil det som nevnt i St.meld. nr. 34 (2008-2009) ”Fra vernepliktig til veteran” Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, etableres et prøveprosjekt for samhandling mellom Forsvaret og en forsvarskommune. Prosjektet vil ha overføringsverdi til andre kommuner.

Den sivile helsetjenesten har ansvar for å yte tjenester til veteranene og deres familier på lik linje med befolkningen forøvrig. Veteranene har de samme rettigheter som alle norske borgere gjennom hele livet. En spesiell rettighet for personell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner, er at de har rett til oppfølging fra Forsvaret i ett år etter endt tjeneste. Disse endringene i forsvarspersonelloven trådte i kraft i inneværende år.

Helsetjenesten og Forsvaret har overlappende ansvar for oppfølgingen. Helsetjenesten har det helhetlige ansvaret under hele forløpet, mens Forsvaret har et spesielt ansvar det første året. Alle veteraner kan når som helst ta kontakt med Forsvaret for å få råd og veiledning dersom de opplever å ha helseplager som kan relateres til tjenesten, også etter det første året hjemme.

I tillegg til at hjelpen som tilbys skal være helhetlig, er det også viktig at den er kunnskapsbasert. For å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress, ble Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) etablert i 2004. Senteret skal samarbeide med regionale ressursmiljøer, relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser innen volds- og traumefeltet, og drive forsknings- og undervisningsarbeid om blant annet traumer som deltakere i utenlandsoperasjoner kan oppleve.

Jeg vil be Helsedirektoratet – i samarbeid med NKVTS – vurdere behovet for ytterligere forskningsinnsats på området. På bakgrunn av dette vil jeg vurdere det fremtidige ressursbehovet for NKVTS.

De regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) skal bidra til bedre og mer helhetlige tjenester. Sentrene er en sentral ressurs for å styrke kompetansen på og forbedre samhandling og koordinering i behandlingen av soldaters mulige traumer og sorgreaksjoner. Sentrene skal bistå det utøvende tjenesteapparatet med informasjon, veiledning og kompetansebygging. De skal bidra til å etablere nettverk mellom relevante samarbeidspartnere i regionen, herunder Forsvaret. I samarbeid mellom FSAN og RVTS-Øst, er det utarbeidet en opplæringspakke i militærpsykiatri for leger og psykologer. Formålet er å sikre at denne gruppen tilbys adekvat helsehjelp både i de kommunale og de spesialiserte helsetjenestene. Opplæringspakken er pilotert i år. De regionale helseforetakene vil i 2011 bli pålagt å påse at denne opplæringen gjennomføres. Også fastleger, som har en sentral og koordinerende rolle i oppfølging av veteraner som trenger helsehjelp, kan delta i opplæringen.

For å sikre et godt helsetilbud til alle, må vi ha en sterk offentlig helsetjeneste der sykehusene i det vesentlige er eid og drevet at det offentlige, med private virksomheter og spesialister med avtale som nyttige samarbeidspartnere. Regjeringen vil at sykehus eid og drevet av frivillige organisasjoner skal sikres gode vilkår gjennom avtaler med det offentlige. Det er de regionale helseforetakene som ut i fra sitt sørge-for-ansvar må vurdere hvilke behov for spesialisthelsetjenester befolkningen i deres region har, herunder om det er behov for å inngå avtaler med private institusjoner om kjøp av tjenester.

St.meld. 34 ble laget bl.a. for å sikre best mulig ivaretakelse av forsvarets personell før, under og etter tjenestegjøring i utenlandsoperasjoner. Meldingen vil bli fulgt opp gjennom en handlingsplan som utarbeides i et samarbeid mellom involverte departementer, etater og veteran- og arbeidstakerorganisasjoner, og som regjeringen vil legge frem våren 2011. Handlingsplanen vil samle både igangsatte og nye tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, anerkjennelse og oppfølging.