Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:464 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 06.12.2010
Besvart: 13.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil gi grønt lys for nedbygging eller nedlegging av lokalsykehus før det er foretatt en uavhengig gjennomgang av samlet samfunnsregnskap og risikoendring for fødende og medisinske pasienter ved de strukturendringene helseforetakene har foreslått?

Begrunnelse

Forslag om strukturendringer i sykehus-Norge er i stor grad styrt av hva som gir lavest kostnader for helseforetakene isolert sett, ikke for helse-Norge eller samfunnet som helhet. Ut fra et politisk synspunkt, er dette ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for så alvorlige avgjørelser som nedlegging av fødetilbud og/eller hele lokalsykehus. Dersom kostnadene med dette bare skyves over på kommunene, eller på næringsliv og pasienter i form av økt reisetid og flere fraværsdager på grunn av lang avstand fra helsetjenestene, må dette tas med i den politiske helhetlige vurderingen som regjeringen er pålagt å gjøre. Det er på samme måte avgjørende at folk kan ha trygghet for at for eksempel nedlegging av fødetilbud ikke gir økt risiko for de fødende, og at disse vurderingene skjer i regi av en instans som er uavhengig fra de helseforetakene som har direkte økonomisk gevinst av at en slik endring skjer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringsplattformen, Soria Moria II, stadfester at ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig sier den blant annet at spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda mer spesialisert retning, men med opprettholdelse av dagens desentraliserte tilbud. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus.

For å bedre kvalitet, organisering og struktur ba et enstemmig Storting ved behandlingen av St.meld. nr 12 (2009-2009) En gledelig begivenhet regionale helseforetak om å utarbeide regionale planer for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i samarbeid med berørte kommuner. Disse planene er for tiden til vurdering i departementet. I høringsdokumentet til Nasjonal helse og omsorgsplan fremgår det at de godkjente planene skal være en del av grunnlaget for Nasjonal helse- og omsorgsplan. Jeg vil legge den frem i form av en stortingsmelding våren 2011.

Vedtak og implementering av regionale planer skal derfor skje innenfor styringsmodellen, det vil si de signaler som følger av regjeringens plattform og Stortingets budsjettvedtak. Disse signalene formidles til de regionale helseforetakene gjennom oppdragsdokumentet og foretaksmøtet. Som det tydelig fremgår av regjeringens mål, skal Norge fortsatt ha en desentralisert sykehusstruktur, og lokalsykehusene skal videreutvikles for å ha en viktig funksjon i den helhetlige helsetjenesten også i fremtiden. For å sikre dette, skal det legges vekt på følgende:

Ved utforming av lokalsykehustilbud og funksjonsdeling skal det legges vekt på befolknings-grunnlag i sykehusets opptaksområde og geografiske forhold og reisetider til sykehuset samt til andre sykehus/større sykehus og samlet kapasitet i regionen.

I tillegg til dette vil demografiske faktorer (andel eldre/gamle, sosiale grupper med spesielle medisinske utfordringer), volum og kvalitet og lokal risiko- og sårbarhetsanalyse (lokale forhold som veier, værforhold osv) legges til grunn ved utforming av lokalsykehus og funksjonsfordeling. Ved omstilling av sykehustilbud må det legges til rette for gode prosesser hvor lokale og samfunnsmessige hensyn spiller inn. Berørte kommuner i tillegg til brukere og ansatte i foretaket skal trekkes inn i arbeidet.