Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:466 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): For innbyggerne i Sogn og Fjordane er døgnopphold for rusbehandling blitt mer enn halvert fra 2008 til 2009, ifølge LPP Sogn og Fjordane. I 2008 var 40 døgnplasser i bruk i og utenfor fylket. I 2009 ble dette redusert til 18,5 plasser.
Hva er bakgrunnen for en så stor nedgang fra ett år til et annet?

Begrunnelse

Tallet fra 2008 som det vises til, er hentet fra rusplanen for Helse Førde som ble vedtatt i juni 2009. Der står det at Helse Førde hadde benyttet ca 40 behandlingsplasser i 2008.
Tallet for 2009, er beregnet utafra rapporten "Geografisk fordeling av rusbehandling". Der står det at befolkningen i Helse Førde har vært innlagt i rusbehandling i 83 døgn pr 1000 innbygger. I fylket er det ca 81000 voksne innbyggere. Utafra dette er det blitt benyttet kun 18,5 plasser i 2009.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter rusreformen i 2004 har tilbudene til rusmiddelavhengige generelt blitt betydelig bedre. Kapasiteten har økt og kvaliteten på tjenestene er styrket. Samtidig registrerer vi at flere bli henvist til behandling. I 2009 var det en økning i nyhenviste på landsbasis på 14 % sammenliknet med 2008. Disse tallene viser at aldri har så mange blitt henvist til rusbehandling som nå, og aldri har så mange fått behandling. Samtidig er det grunn til å understreke at vi fortsatt har mange utfordringer på rusfeltet. Ventetidene har steget de siste 2 årene, men har nå i 2. tertial 2010 gått ned med 7 dager.

På grunnlag av representanten Dåvøy sitt spørsmål har jeg mottatt en orientering fra Helse Vest RHF. Her fremkommer det at en betydelig andel av rusmiddelavhengige har fått behandling for sin rusmiddelavhengighet innen det psykiske helsevernet i Helse Førde sitt ansvarsområde. Pasienter med rusmiddelavhengighet mottar behandling, dels ved institusjonen på Tronvik (som er en spesialavdeling for rusbehandling), dels mottar de behandling på de øvrige om lag 60 DPS-sengene som finnes i helseforetaket.

For pasienter med rusmiddelavhengighet har det vært en økning i antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner i Helse Førde fra 2008 til 2009. Totalt antall liggedøgn for pasienter i behandling med en rusdiagnose i rusinstitusjoner og det psykiske helsevernet har steget med 17 % fra 2008 til 2009. For polikliniske tjenester for den samme pasientgruppen har det vært en økning på 18 % for samme periode.

Videre er jeg orientert om at det også har vært en vekst i antall i liggedøgn for pasienter i Helse Førde sitt opptaksområde på institusjoner i hele helseregion Vest fra 2008 til 2009. Dette gjelder bruk av plasser i andre helseforetak i Helse Vest eller private institusjoner som Helse Vest har avtale med.

Helse Vest har videre orientert om at det foreligger tall for omfanget av bruk av plasser utenfor Helseregion Vest i 2009 for pasienter fra Helse Førde sitt opptaksområde. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tallene for 2008 som gjør en sammenligning vanskelig. Ut fra den informasjon som foreligger, er det likevel ikke grunn til å anta at det har vært større endringer.

Etter Helse Vest sin vurdering tilsier de forhold som er omtalt ovenfor at det samlet sett har vært en økning i antall pasienter fra Helse Førde sitt opptaksområde som har fått behandling for sin rusmiddelavhengighet fra 2008 til 2009.

Etter Helse Vest sin vurdering er det samlede tilbudet til rusmiddelavhengige i helseregionen blitt styrket betydelig de siste 3 årene. Gjennom den anskaffelsesprosessen som Helse Vest nå er i ferd med å sluttføre, har jeg fått opplyst at det blir kjøpt tjenester fra private ideelle institusjoner på rusfeltet for om lag 254 mill. kroner, noe som representerer en økning på 24 mill. kroner i forhold til 2009.