Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:471 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gi en oversikt over hvilke rundskriv, forskrifter, lovendringer mv. innen skolesektoren som har blitt innført siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005?

Begrunnelse

Undertegnede ønsker en oversikt over hvilke statlige ”pålegg” innen skolesektoren (grunn- og videregående skole) som har blitt innført av departement og underliggende organer siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005.
Det er ønskelig med en kvantitativ oversikt, samt en kortfattet beskrivelse av meningsinnholdet i de ulike rundskriv, forskrifter, lovendringer mv.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Følgende lovendringer, forskriftsendringer og rundskriv for skolesektoren – grunnskole og videregående opplæring - er gjort siden Regjeringen Stoltenberg II overtok i 2005:Lovendringer:

• Ot.prp. nr. 59 (2005-2006)

Gjaldt endringer i ansvaret for opplæring for elever i institusjoner

• Ot.prp. nr. 43 (2005-2006)

Gjaldt stans i godkjennelse av private skoler (den såkalte ”frysloven”)

• Ot.prp. nr. 37 (2006-2007)

Gjaldt innføring av ny privatskolelov

• Ot.prp. nr. 41 (2006-2007)

Gjaldt følgende:

- lovregulering av reklame i skolen – i opplæringsloven og i privatskoleloven (kapittel 2)

- lovregulering av skoleeierens ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring – i opplæringsloven og i privatskoleloven (kapittel 3)

- innføring av en bestemmelse i opplæringsloven om godkjennelse av videregående skoler basert på mellomstatlige avtaler (kapittel 4)

- innføring av en bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring – i opplæringsloven og i privatskoleloven (kapittel 5)

- endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen (kapittel 6)

• Ot.prp. nr. 46 (2007-2008)

Gjaldt innføring av ny formålsparagraf i opplæringsloven. Tilsvarende ble forøvrig gjort i barnehageloven

• Ot.prp. nr. 54 (2007-2008)

Gjaldt følgende endringer i opplæringsloven:

- krav om god informasjon om innholdet i opplæringen i bestemmelsen som fritar fra aktiviteter m.m. i opplæringen

- nytt navn på faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap

- fastsettelse av innholdet i faget blir flyttet til annet ledd i lovbestemmelsen

- presisering av at opplæringen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk

• Ot.prp. nr. 2 (2007-2008)

Gjaldt økonomisk ansvar for opplæring i barnevernsinstitusjoner m.v.

• Ot.prp. nr. 40 (2007-2008)

Gjaldt følgende endringer:

- utvidelse av retten til videregående opplæring for voksne (kapittel 2)

- endret plassering av bestemmelsen om tilpasset opplæring (kapittel 3)

- innføring av rett til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring (kapittel 5)

- utvidelse av mandatet til Foreldreutvalget for grunnskolen (kapittel 6)

- utvidelse av retten til tegnspråkopplæring i grunnskolen (kapittel 7)

- lovfesting av plikt for skoleeieren til å gi elever gratis frukt og grønnsaker (kapittel 8)

• Ot.prp. nr. 87 (2008-2009)

Gjaldt innføring av ny voksenopplæringslov, hovedsakelig med regulering av studieforbund og nettskoler. Også bestemmelser om skoler som i dag er regulert i privatskolelovens kap. 6 A.

• Ot. prp. nr. 55(2008-2009)

Gjaldt følgende:

- lovfeste plikt i opplæringsloven og privatskoleloven til tidlig innsats i fagene norsk eller samisk og matematikk på 1.-4. årstrinn (kapittel 2)

- endre bestemmelsen i opplæringsloven og privatskoleloven om organisering av elevene i grupper (kapittel 3)

- lovfeste plikt i opplæringsloven og privatskoleloven til å utarbeide årlig rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæring og videregående opplæring (kapittel 4)

- presisere retten minoritetsspråklige elever har til utvidet tid i videregående opplæring i opplæringsloven (kapittel 5)

- presisere plikten i opplæringsloven og privatskoleloven til å kartlegge kunnskapen minoritetsspråklige elever har i norsk (kapittel 6)

- presisere plikten i opplæringsloven til foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring (kapittel 7)

- lovfeste hjemmel i opplæringsloven og privatskoleloven for forskrifter om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskoleopplæringen (kapittel 8)

- endre bestemmelser i privatskoleloven som gjelder private skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede (kapittel 9)

- lovfeste rett i opplæringsloven til refusjon for utgifter knyttet til opplæring i helseinstitusjoner (kapittel 10)

• Prop. 95 L (2009-2010)

Gjaldt følgende:

- i opplæringsloven og privatskoleloven: Lovfeste plikt for skoleeierne til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp (kapittel 2)

- i opplæringsloven og privatskoleloven: Endre reglene om bortvising av elever (kapittel 3)

- i opplæringsloven og privatskoleloven: Lovfeste rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen (kapittel 4)

- i privatskoleloven: Lovfeste plikt for private skoler til foreldresamarbeid (kapittel 5)

- i opplæringsloven: Endre § 9-4 om lærebøker og andre læremidler (språknorm) (kapittel 6)

- i opplæringsloven: Endre reglene om utlysning av stilling ved ansettelse av deltidsansatte med fortrinnsrett (kapittel 7)

- i opplæringsloven: Endre betegnelsen kompetanse på lågare nivå til grunnkompetanse (kapittel 8)

- i opplæringsloven: Innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk- og kulturskoler (kapittel 9)

- i opplæringsloven § 13-7: Tekniske endringer i sjette ledd (kapittel 10)Forskrifter:

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2006-31.desember 2006:

Nye forskrifter:

• 23. juni 2006 nr. 724, forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt innføring av ny forskrift til opplæringsloven.

• 14. juli 2006, forskrift til friskoleloven.

Gjaldt innføring av ny forskrift til friskoleloven.

• 19. desember 2006, forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for friskoler som får statstilskudd etter lov om frittstående skoler (økonomiforskrift til friskoleloven).

Gjaldt innføring av ny økonomiforskrift for friskoler.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2007–30. juni 2007:

Endringsforskrifter:

• 6. juni 2007 nr. 601, forskrift om endring i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven.

Gjaldt § 24-10 om overgangsregler for opplæring spesielt organisert for voksne i videregående opplæring.

• 29. juni 2007 nr. 833, forskrift om endring i forskrift 19. desember 2006 nr. 1503 om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for friskoler som får statstilskudd etter lov om frittstående skoler.

Gjaldt diverse bestemmelser, mange av teknisk karakter fordi friskoleloven ble avløst av privatskoleloven.

• 29. juni 2007 nr. 847, forskrift om endring i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til friskoleloven.

Gjaldt diverse bestemmelser, hovedsakelig fordi friskoleloven ble avløst av privatskoleloven.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. juli 2007–31. desember 2007:

Endringsforskrifter:

• 3. juli 2007 nr. 879, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt § 10-1a om økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

• 3. juli 2007 nr. 880, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 19-6 om økonomisk ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

• 9. juli 2007 nr. 884, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt diverse bestemmelser i kap. 3 om vurdering i grunnskolen og i kap. 4 om vurdering i videregående opplæring.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2008–30. juni 2008:

Endringsforskrifter:

• 30. januar 2008 nr. 85, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 19-7 om refusjon av utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylket.

• 4. mars 2008 nr. 214, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 2-1 om skolebasert vurdering, diverse bestemmelser i kap. 4 om vurdering i videregående opplæring, § 5-14 om klage på bedømmelsen av fag- og svenneprøve og kompetanseprøve i videregående opplæring, § 6-40 om organisering for lærlinger og lærekandidater, diverse bestemmelser i kap. 11 om de særskilte reglene for fagopplæringen samt §§ 14-2 og 14-8 om krav til kompetanse ved ansettelse i undervisningsstillinger.

• 23. mai 2008 nr. 934, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 1-14 om tilbud om fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet.

• 17. juni 2008 nr. 591, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt dispensasjon fra kravene til å få vitnemål grunnet lærerstreiken våren 2008.

• 18. juni 2008 nr. 608, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt § 10-1 om tillegg til ordinære skolepenger for husleie og kapitalkostnader.

• 24. juni 2008 nr. 725, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt innføring av bestemmelser om ulykkesforsikring for elever.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. juli 2008–31. desember 2008:

Endringsforskrifter:

• 9. juli 2008 nr. 830, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt diverse bestemmelser i kap. 11 om særskilte regler for fagopplæringen.

• 12. august 2008 nr. 924, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt § 18-2 i forskrift til opplæringsloven om kommunen sitt ansvar for en ordning med gratis frukt og grønnsaker og tilsvarende i § 7 B-1 i forskrift til privatskoleloven.

• 12. september 2008 nr. 1070, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven. Gjaldt § 14-6 om krav til godkjennelse før ansettelse av lærere med utdannelse og praksis fra andre land, § 14-7 om søknad om godkjennelse fra personer med utdannelse og praksis fra andre land og behandling av slike søknader og ny § 14-8 om særlige vilkår for å få godkjennelse for ansettelse som lærer for statsborgere fra EØS-land og fra Sveits.

• 10. desember 2008 nr. 1467, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven. Gjaldt endringer i kap. 20 (overskriften) og § 20-1 om Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

• 19. desember 2008 nr. 1526, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt kapitlene om rådgivning i begge forskriftene.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2009 til 30. juli 2009:

Ingen.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. juli

2009–31. desember 2009:

Endringsforskrifter:

• 1. juli 2009 nr. 964, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt hovedsakelig bestemmelsene om vurdering for grunnskolen, videregående opplæring og for voksne, dvs. utarbeidelse av helt nye kapitler 3 og 4.

• 1. juli 2009 nr. 965, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt en endring om at elever i videregående opplæring våren 2009 kan fullføre etter læreplaner i reform 94.

• 1. juli 2009 nr. 1019, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt vurdering i grunnskoler og videregående opplæring, dvs. utarbeidelse av et helt nytt kap. 3 om dette i forskriften.

• 9. juli 2009 nr. 995, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt endringer i § 11-1 om inntak av voksne søkere uten rett.

• 30. juli 2009 nr. 1014, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt innføring av bestemmelser om rett til fysisk aktivitet.

• 25. august 2009 nr. 1216, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 19-6 om fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

• 31. august 2009 nr.1217, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt en teknisk justering i § 10-2 annet ledd om full skyssgodtgjørelse.

• 9. november 2009 nr.1356, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt innføring av et nytt kapitel 5 A om fritak fra opplæring.

• 4. desember 2009 nr.1478, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt endringer i § 19-7 om satser for refusjon av utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylket og innføring av en ny § 19-8 om satser for refusjon av utgifter til opplæring av pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige og institusjoner innenfor psykisk helsevern utenfor hjemfylket.

• 22. desember 2009 nr.1767, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.

Gjaldt § 16-1 om saksbehandlingsregler ved søknad om opprettelse av privat grunnskole.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1.januar

2010-30. juni 2010:

Nye forskrifter:

• 24. juni 2010 nr. 965, forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4.

Gjaldt innføring av en ny forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4, dvs. skoler som er godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven.

Endringsforskrifter:

• 7. juni 2010 nr. 786, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt diverse bestemmelser i kap. 2 A om krav til læreplanen og rett til fysisk aktivitet.

• 16. juni 2010 nr. 839, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt § 23-3 i forskrift til opplæringsloven og § 3-38 i forskrift til privatskoleloven, begge om dispensasjon fra kravene til å få vitnemål grunnet streik våren 2010.

• 22. juni 2010 nr. 954, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt innføring av nytt kapitel 9 A om tilskudd til skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

• 22. juni 2010 nr. 1023, forskrift om endring i forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven (økonomiforskrift til privatskoleloven).

Gjaldt endringer i §§ 2, 3, 6, 14, 15 og 19, bl.a. om budsjett, tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon og rapportering.

• 30. juni 2010 nr. 1046, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt innføring av forskriftsbestemmelser om leksehjelp som nytt kap. 1A i forskrift til opplæringsloven og nytt kap. 2B i forskrift til privatskoleloven. Gjaldt også endringer i kap. 17 i forskrift til opplæringsloven om elevens rett til læremidler på egen målform samt noen mindre endringer om politiattest.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden etter 1. juli 2010:

Endringsforskrifter:

• 7. juli 2010 nr. 1081, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt bl.a. endringer om underveisvurdering, fritak fra vurdering med karakterer for elever med individuell opplæringsplan, føring av fravær i grunnskolen og i videregående opplæring samt førstegangsvitnemål. Det ble også innført egne forskriftsbestemmelser om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring.

• 22. august 2010 nr. 1143, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt tekniske endringer i kap. 2A om krav til læreplanen og retten til fysisk aktivitet.

• 14. september 2010, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.

Gjaldt endringer i bl.a. § 2-1 om skolebasert vurdering og § 10-1 om tillegg til skolepenger for husleie og kapitalkostnader.

• 14. september 2010, forskrift om endring i forskrift om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven (økonomiforskrift til privatskoleloven).

Gjaldt endringer i § 7 om overføring av driftstilskudd til neste regnskapsår, i § 13 om grunnlaget for utregning av statstilskudd og i § 15 om rapportering av elevtall.

Læreplaner:

Det er også gjort en del endringer i læreplanverket. Dette er forskriftsendringer. Jeg vil likevel gi en egen oversikt over disse.

Samtlige læreplaner med unntak av læreplanene for grunnskolen og for de gjennomgående fagene i grunnopplæringen, er fastsatt etter at regjeringen Stoltenberg II overtok høsten 2005. Det gjelder samtlige programfag i videregående opplæring, med unntak av særskilte samiske fag (fastsatt av Sametinget). Fagene grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter ble fastsatt i juli 2007.

1. Nye læreplaner

1.1 Religion, livssyn og etikk (RLE)

Læreplanen i det nye grunnskolefaget Religion, livssyn og etikk (RLE) ble fastsatt som gjeldende fra skoleåret 2008/09 og erstattet læreplanen i KRL. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fastslo i dom av 29. juni 2007 at det norske faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) og det rettslige rammeverket rundt faget, krenket den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Som følge av dommen ble faget og det rettslige rammeverket rundt det endret slik at det er i overensstemmelse med Norges menneskerettslige forpliktelser.1.2 Utdanningsvalg

Læreplanen i det nye faget Utdanningsvalg ble fastsatt på ungdomstrinnet fra skoleåret 2008/09. Faget Utdanningsvalg erstatter tidligere bestemmelser om lokal utarbeidelse av læreplaner i programfag til valg på ungdomstrinnet.

2. Endringer i læreplaner i videregående opplæring

2.1 Endringer i læreplaner for fellesfagene i videregående opplæring

• Matematikk

- endringer i fellesfaget matematikk i videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, fra og med skoleåret 2009/2010: Fellesfaget matematikk deles i studieforberedende utdanningsprogram i to separate fag, og det innføres eksamen etter Vg1.

• Alle fellesfag

- relevant for alle elever på alle utdanningsprogram:

Nye lærerplaner fastsatt 24. juni 2010 med justerte kompetansemål i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. De nye planene er gjeldende fra 1.august 2010.

2.2 Endringer i læreplaner for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

• Programområde Bygg- og anleggsteknikk, faget Fjell- og bergverksfaget, endring av kompetansemål fra 1.august 2009

• Programområde Bygg- og anleggsteknikk, Malerfaget Vg3, endring av kompetansemål fra 10. september 2008.

• Programområde Design og håndverk, Gravørfaget, endring fra 1.august 2010. Faget er endret fra å bygge på Vg1 Design og gullsmedhåndverk til å bli et særløpsfag.

2.3 Endringer i læreplaner for studieforberedende utdanningsprogrammer

• Norsk, endring fra 1. august 2007:

Elevene på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram skal ha standpunktkarakter også i norsk sidemål. Ifølge endring i forskrift til opplæringsloven fra 1. august 2009 skal det i faget norsk gis halvårsvurdering ved avslutning av faget på Vg1 og Vg2. Standpunktkarakter skal ikke settes før ved avslutningen av faget på Vg3.

• Idrettsfag, endring fra 1. august 2010:

Det er gjort endringer i fag- og tilbudsstrukturen ved at det er blitt obligatorisk på hvilket nivå de ulike felles programfagene skal tas.

• Nytt programområde, Språk, samfunnsfag og økonomi, endring fra 1. august 2008:

Programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2/Vg3 erstattet programområdene Språkfag Vg2/Vg3 og Samfunnsfag og økonomi Vg2/Vg3.

• Næringslivsøkonomi, endret læreplan fra 1. august 2008:

Gjelder for programfag i programområdet for Språk, samfunnsfag og økonomi.

3. Endringer i læreplaner i grunnskolen

Læreplanen i norskfaget ble endret i 2008 og trådte i kraft fra skoleåret 2008/2009. Bakgrunnen for endringene i norskplanen var behovet for å styrke leseopplæringen og tydeliggjøre utvikling av leseferdigheter og lesestrategier i grunnskolen. Norskfaget ble i tillegg styrket med to uketimer på barnetrinnet.

Rundskriv fra departementet:

2006:

F-03-06 - Informasjon om innføring av Kunnskapsløftet

F-09-06 - Rundskriv om fag- og timefordeling i grunnopplæringen

F-12-06 - Rundskriv om fag- og timefordeling i grunnopplæringen

2007:

F-12-07 - Rundskriv om fag- og timefordeling i grunnopplæringen

F-13-07 - Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

F-14-07 - Informasjon om endringer i friskoleloven (ny privatskolelov) m.v.

F-15-07 - Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms, religions - og livssynskunnskap og om rett til fritagelse fra opplæring i skoleåret 2007-2008

F-16-07 - Styrking av rådgivning i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet høsten 2007

F-18-07 - Sammenslåing av programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi

2008:

F-05-08 - Informasjon om endring i opplæringsloven § 13-2 og ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven (om refusjonssatser for utgifter til opplæring for elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylket)

F-08-08 - Styrking av rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet

F-10-08 - Informasjon om endringer i opplæringsloven

F-12-08 - Innføring av Kunnskapsløftet - om fag- og timefordeling for grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

F-14-08 - Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

2009:

F-10-09 - Informasjon om endringer i opplæringslovens formålsbestemmelse

F-12-09 - Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

F-15-09 - Refusjon for opplæringskostnader. Informasjon om endringer i opplæringsloven § 13-3A, ny § 19-8 i forskriften og prisjusterte satser i forskriftens § 19-7

2010:

F-10-10 - Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet:

2005:

Udir-23-2005 Fastsettelse av læreplan og retningslinjer for gjennomføring av svenneprøven i gjørtlerfaget, kurskode J096

Udir-22-2005 Fastsettelse av retningslinjer for gjennomføring av fagprøven i Brønnfaget, havbunninstallasjoner, kurskode J108

Udir-21-2005 Fastsettelse av retningslinjer for gjennomføring av fagprøven i faget fjernstyrte undervannsoperasjoner, kurskode CXX

Udir-20-2005 Kartlegging av leseferdighet 2. skoleår (utgått)

Udir-18- 2005 Ordninger ved organiseringen av avgangsprøver for elever i grunnskolen (utgått)

2006:

Udir-3-3006 Kartlegging av leseferdighet 2. trinn skoleåret 2006/2007 (utgått)

Udir-2-2006 Demonstrasjonsbedrifter. Invitasjon til nominering (utgått)

Udir-1-2006 Demonstrasjonsskular og demonstrasjonskulturskular. Invitasjon til nominering (utgått)

2007:

Udir-4-2007 Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven pr. 1. august 2007 (utgått)

Udir-3-2007 Forsøk etter opplæringsloven § 1-4 - delegasjon

Udir-2-2007: Demonstrasjonskulturskoler. Invitasjon til nominering (utgått)

Udir-1-2007 Hovedprinsippene ved spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp – presisering av enkelte bestemmelser i opplæringsloven (utgått)

2008:

Udir-7-2008 Informasjon om plikten til å sørge for ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

Udir-6-2008 Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

(utgått, erstattet av Udir-7-2009)

Udir-5-2008 Rett til grunnskoleopplæring for barn og unge i asylmottak

Udir-4-2008 Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven 1. august 2008 - kompetansekrav til lærere i grunnskolen

Udir-3-2008: Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven pr. 5.mars 2008 (utgått)

Udir-2-2008 Forståelsen av gjeldende regelverk om voksnes rett til videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A

Udir-1-2008 Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

2009:

Udir-12-2009 Endringar i forskrift til privatskolelova: Fritak frå opplæring

Udir-11-2009 Rett til fysisk aktivitet

Udir-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner

Udir-9-2009 Eksamen i norsk, Vg3 studieførebuande utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse

Udir-8-2009 Kunnskapsløftet - erstattet av Udir-8-2010 Kunnskapsløftet

Udir-7-2009 Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Udir-6-2009 Retningslinjer for bruk av IKT/Internett i opplæringen for innsatte i kriminalomsorgen

Udir-5-2009 Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi - erstattet med Udir-4-2010

Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring m.v.

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss

Udir-2-2009 Retten til nødvendig rådgiving

Udir-1-2009 Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet

2010:

Udir-10-2010 - Kompetansekrav til undervisningspersonalet i montessoriskoler - retningslinjer

Udir-7-2010 Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Udir-9-2010 Elevens rett til læremiddel på eiga målform

Udir-6-2010 Informasjon om leksehjelp på 1.-4. årstrinn i grunnskolen

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-3-2010 Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen

Udir-8-2010 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstruktur i videregående opplæring

Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Udir-5-2010 Om inntak av elever til private skoler med rett til statstilskudd - privatskoleloven § 3-1

Udir-4-2010 Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologiJeg nevner forøvrig at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité halvårlig blir orientert om alle forskriftsendringer.