Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:474 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er bakgrunnen for at departementet velger å gå i gang med å utarbeide en egen ”norsk standardlisens for tilgang til offentlig data”?

Begrunnelse

Undertegnede har registrert at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utlyst en konkurranse for å lage en norsk standardlisens til å regulere tilgang og bruk av offentlige datasett, jf. bl.a. departementets blogg (data.norge.no). Det vises i denne forbindelse til innlegget "Oppdrag #2: Norsk standardlisens for tilgang til offentlige data".
Det nevnes i innlegget at et utgangspunkt for lisensen kan være f.eks. Creative Commons-lisenser. Undertegnede er av den oppfatning at å bruke en eksisterende veletablert lisens som Creative Commons eller andre spesifikke lisenser for datasett vil være formålstjenlig, siden utarbeidelse av lisenser er en komplisert juridisk oppgave. Slike lisenser er også avhengig av tillit hos næringen og hos utviklere som ønsker å benytte slike datasett, noe eksisterende lisenser allerede har.
Undertegnede har forståelse for at det kan knyttes tekniske utfordringer til publisering av slik data, og at krav om mellomlagring o.l. kan dempe kapasitetsnivået på dataeiers tjenere, men ser ingen motsetning mellom en åpen og standardisert datalisens på den ene siden, og tekniske bruksvilkår il en tjeneste på den andre.
Undertegnede er også usikker på om den økonomiske rammen til prosjektet er realistisk, og er bekymret for at dette bare vil være nok til å gjøre et ufullstendig arbeid som kan gi problemer i fremtiden.
I tillegg er det bekymring knyttet til om lisensen vil være juridisk holdbar, om den får nødvendig aksept og spredning, og om den kan brukes til å begrense tilgang til offentlige datasett ved at dataeiere kan legge til klausuler på egen hånd.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Viderebruk av offentlige data har et stort verdiskapingspotensial, og det er viktig for meg at offentlige data gjøres tilgjengelig på en måte som sikrer at dataene faktisk kan brukes. Generelt ønsker regjeringen at data gjøres tilgjengelig på en så fri og åpen måte som mulig, selv om det ikke alltid lar seg gjøre. Uavhengig av om data er fritt tilgjengelig eller om det finnes restriksjoner på bruk, er det imidlertid avgjørende at det finnes klare og tydelige vilkår for bruk av dataene. Det er utgangspunktet for at departementet har satt i gang arbeidet med en norsk standardlisens for offentlige data.

Det enkleste svaret på spørsmålet om hvorfor vi trenger en slik lisens, er at det ikke finnes noen slik lisens i dag. Creative Commons-lisensene er tilpasset åndsverk, og verken Open Government License eller Open Database License er tilstrekkelig testet opp mot norsk rett. Vi trenger derfor en kvalitetssikret, norsk lisens for offentlige data, som fungerer godt både for databaser og for sanntidsdata.

Denne lisensen skal i så stor grad som mulig være i overensstemmelse med andre lisenser, slik at det normalt skal være mulig å kombinere en database lisensiert med den norske standardlisensen og et verk lisensiert med en Creative Commons-lisens.

Dette vil være en frivillig lisens. Med det mener jeg at hver enkelt dataeier selv bestemmer om man vil bruke den eller ikke. Likevel mener jeg at en slik norsk standardlisens kan bidra til å redusere det totale antallet lisenser, fordi dataeiere slipper å utvikle sine egne lisenser i like stor grad, slik Avinor, Statens kartverk og Meteorologisk institutt har måttet gjøre fordi det ikke har eksistert noen norsk standardlisens.

Oppdraget går utelukkende ut på å lage den første versjonen av en slik standardlisens. Å sette sammen en enkel, første versjon av en norsk standardlisens for tilgang til og bruk av offentlige data anser jeg som et relativt lite oppdrag.