Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:476 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Norske pass er åpenbart en attraktiv handelsvare for de som trenger falske pass av forskjellige grunner. Mange pass blir sikker borte i hjemmene til folk slik som statsråden hevder, men det virker ikke troverdig at det skal være hovedgrunnen. Hvor grundig kontrollen er ved Schengens yttergrense varierer også fra land til land.
Spørsmålet er om det er gjort undersøkelser om flere pass blir borte hos nordmenn med en annen etnisk opprinnelse, og om det vurderes å innføre straffegebyrer for de som mister pass flere ganger?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: For å få en oversikt over om det er noen få personer som mister mange pass, eller om det er mange personer som stort sett bare mister ett pass, har Politidirektoratet innhentet en oversikt fra Politiets data- og materielltjeneste over alle personer som er registrert med 4 eller flere tapte pass. Listen inneholder ca. 150 navn. 121 av disse har tapt 4 pass, 26 personer har tapt 5 pass, 1 har tapt 6 pass og 2 personer har tapt 7 pass. Ca. 6 % av disse personene har et navn som tyder på at vedkommende ikke er etnisk norsk. Dette stemmer overens med den undersøkelsen av statistikken fra 2009 som viser at i ca. 90 % av tapstilfellene er innehaver registrert med Norge som fødeland. Det er derfor ikke grunn til å tro at en stor andel av de tapte passene benyttes til ”look alike”- misbruk for ulovlig innreise til Norge. Dette viste jeg for øvrig til i mitt svar av 22. november d.å. på et lignende spørsmål stilt av representanten.

På generelt grunnlag kan jeg si at det skal mye til før pass nektes utstedt. Dette henger bl.a. sammen med at pass er det eneste offentlig godkjente legitimasjonsdokumentet som utstedes i Norge. Passloven § 5 tredje ledd bokstav e, jf. § 7 første ledd bokstav e, har en hjemmel hvor pass kan nektes utstedt dersom ”passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren”. Skal denne bestemmelsen brukes, må det foreligge tungtveiende hensyn. Det vil måtte bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om nytt pass skal nektes utstedt dersom det foreligger ett eller flere tilfelle av tap av pass. Det skal bl.a. ses hen til under hvilke omstendigheter passet er tapt og hvor lang tid det er gått mellom hvert tap.

Departementet er i gang med å se på ulike tiltak knyttet opp til problematikken tap og misbruk av pass, og bruk av passgebyret er ett av tiltakene som vil bli vurdert. Men jeg vil samtidig minne representanten om at det allerede er innført biometriske kjennetegn i norske pass, ansiktsfoto og fingeravtrykk. Dette gjør det i prinsippet umulig å misbruke passet ved grenseovergangssteder hvor biometrisk leseutstyr er montert. Vi er i gang med å utplassere slikt utstyr i Norge.