Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:478 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Kuldeperioden har medført at Rana Gruber får redusert tonnasje med malm settene ned til verk i Mo. Selskapet har av hensyn til sine kunder behov for å kjøre ekstra togsett med malm ned til verket på lørdager. Cargolink og Rana Grubers ansatte sier ja til å kjøre ekstrasett. Jernbaneverket sier NEI til å stille med EN ansatt på jobb som må til for å ekspedere togsettene, med de enorme konsekvenser dette har for Rana Gruber.
Vil statsråden sørge for at Jernbaneverket nå stiller opp slik at transporttjenesten kan fungere?

Begrunnelse

I Rana Blad sist lørdag kan en lese en sak som dreier seg om hvordan et offentlig organ i ekstrem grad kan påvirke privat næringsliv i negativ retning. Selskapet Rana Gruber har i forkant av to helger søkt å få kompensert for redusert tonnasje på malmsettene, og er forberedt på at dette også vil gjelde en tid fremover, slik at ekstra togsett kan transportere malm ned til verket i Mo i Rana. Årsaken til dette ekstra behovet er at selskapet har fått redusert tonnasje med malmsettene pga av en lang kuldeperiode. For å kunne produsere i tråd med kontrakter og markedsetterspørsel har selskapet derfor hatt behov for å kjøre ekstrasett på lørdager pga kuldeproblemene. Cargolink, som kjører togene og Rana Grubers ansatte som må jobbe ekstra sier ja til å jobbe ekstra. Det gjør imidlertid ikke Jernbaneverket, som må stille med EN togekspeditør på Ørtfjell stasjon, noe de ikke klarer å oppfylle, fordi ingen kan eller vil arbeide overtid. Dermed kan ikke behovet for å få på plass ekstra togsett realiseres.
Dette betyr altså at EN (1) offentlig ansatt bidrar til milliontap for Rana Gruber. Den beskrevne situasjon vitner om en meget liten fleksibilitet og forståelse fra Jernbaneverkets side for næringslivets behov i ett av landets største industriclustre. Hvor en skulle tro at Jernbaneverket i langt større grad hadde forståelse for kundens etterspørsel og behov. Og som igjen gjør det nødvendig for næringslivet å vurdere andre alternativer for frakt der "just in time" prinsippet er bærende for et konkurranseutsatt næringsliv.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket har mangel på togekspeditører på Nordlandsbanen. I påvente av at det nye fjernstyringssystemet på Nordlandsbanen kan ferdigstilles har Jernbaneverket måttet hente inn togekspeditører fra andre deler av landet for å kunne betjene stasjoner på Nordlandsbanen i forhold til oppsatt ruteplan. Dette personalet er ikke like tilgjengelig for utkalling på fridager som personal med lokal tilhørighet. I tillegg kommer at personal med lokal tilhørighet får en desto større belastning med å avhjelpe betjeningsbehov som oppstår på kort varsel. Jernbaneverket forsøker å avhjelpe så godt det kan når det oppstår ekstraordinære situasjoner. På grunn av mangelen på togekspeditører vil det kunne oppstå situasjoner hvor Jernbaneverket har problemer å innfri ønsker om ekstrabetjening. Dette er særlig problematisk ved for eksempel høy overtidsbelastning, ved ferieavvikling og ved sykdomsforfall blant personalet.

Jeg har fått opplyst fra Jernbaneverket at i inneværende ruteplanperiode har CargoLink fått tildelt togruter for 36 malmtog fra Ørtefjell til Mo i Rana pr. uke. I oktober ble 45 av disse togene innstilt og i november ble 25 tog innstilt på kort varsel, noe som gjør at Jernbaneverket ikke har muligheter for å omdisponere personellet til andre oppgaver. Jernbaneverket vil prøve å imøtekomme de behov Rana Gruber så godt det kan. Dette betinger at det gis varsel til Jernbaneverket på forhånd innen rimelig tid slik at de ansatte ikke må pålegges overtid utover det som er lovebestemt. Jernbaneverket vil ta kontakt med Rana Gruber for å få avklart hvordan varslingen må være. For øvrig kan jeg opplyse om at for å avhjelpe situasjonen på lengre sikt er Jernbaneverket i gang med å rekruttere mer personell til togekspeditørtjenesten på Nordlandsbanen.