Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:480 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 08.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hvilke konsekvenser vil statsråden som øverste sykehuseier trekke av at politiet nå har besluttet å ilegge Vestre Viken HF en foretaksstraff på 5 millioner kroner på grunn av triksingen med ventelister ved Sykehuset Asker og Bærum?

Begrunnelse

Politiet har besluttet å ilegge Vestre Viken HF en foretaksstraff på 5 millioner kroner som følge av ventelistesaken ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Asker og Bærum. I januar i år ble det kjent at pasienter ved Kirurgisk avdeling ved daværende Sykehuset Asker og Bærum ikke hadde blitt fulgt opp som de skulle. Pasienter hadde ikke blitt kalt inn til undersøkelser og kontroller, datoer for behandlingsfrist var endret og mange pasienter hadde heller ikke fått informasjon om hvilke rettigheter de hadde. Saken har vært etterforsket av politiet. Politiet har nå avsluttet etterforskningen og utferdiget et forelegg. Saken har også vært behandlet av Helsetilsynet, som har anmeldt saken og gitt politiet sin vurdering av saken. Politiet har ilagt Vestre Viken HF (Sykehuset Asker og Bærum) en foretaksstraff i form av en betinget bot på 5 millioner kroner og satt frist for vedtakelse til 22. desember 2010. Begrunnelsen for foretaksstraffen er blant annet at ledende ansatte ved daværende Sykehuset Asker og Bærum i perioden fra 2004 til 2010 unnlot å etablere rutiner slik at pasientene fikk angitt frist for behandling og at alle pasienter fikk informasjon om rett til behandling, klagerett og rett til fritt sykehusvalg. I tillegg manglende ensartede rutiner i DIPS i forhold til oppfølging og kontroll av ventelister og frister.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ventelistesaken ved Vestre Viken HF, som representant Dagfinn Høybråten viser til, har jeg tatt på alvor fra første stund. Påstandene som ble fremsatt i januar om manipulering av behandlingsfrist, var av så alvorlig karakter at jeg valgte å ta tak i saken før det var avklart om påstandene var riktige. Dessverre har vi i ettertid fått dokumentert at påstandene som ble fremsatt stemte.

Fra det tidspunkt jeg ble kjent med påstandene i saken, har jeg hatt en tett dialog med Helse Sør-Øst RHF om oppfølgning av saken. I tillegg har jeg som følge av saken iverksatt en rekke tiltak overfor alle de regionale helseforetakene.

For å avklare om hendelsene ved Vestre Viken helseforetak kunne være uttrykk for en generell systemsvikt, stilte jeg i foretaksmøtene med de regionale helseforetakene i januar i år krav om at alle helseforetakene skulle gjennomgå sine rutiner for håndtering av henvisninger. I denne gjennomgangen ble det ikke gjort funn som tilsa at det forelå systematisk manipulering av behandlingsfrist.

I forbindelse med ventelistesaken har det vært stilt spørsmål ved om pasientene får god nok informasjon fra sykehusene om frister og rettigheter. Jeg har derfor i brev presisert våre krav og forventninger om at det skal gis god og forståelig informasjon fra sykehusene om frister og rettigheter. Videre har jeg i brev av 20. september i år presisert helseforetakenes plikt til informasjon og forsvarlig behandling der helseforetakene ser at frist for behandling vil bli brutt. I slike tilfeller må helseforetakene søke å skaffe pasienten et annet tilbud innen fristen, og pasienten skal informeres om dette. I brev av 23. november 2010 har jeg bedt de regionale helseforetakene redegjøre for hvordan de sørger for at befolkningen tilbys helsehjelp innen fastsatt frist og for at pasientene gis nødvendig informasjon. Jeg følger også tett opp ventelistesituasjonen og fristbrudd ved de regionale helseforetakene. Fra nyttår vil jeg innføre månedlig oppfølgning av ventetidsutviklingen i sykehus.

Etter enkelte uheldige hendelser knyttet til bruk av pasientadministrative systemer (DIPS) tidlig i sommer både ved Vestre Viken HF (Bærum sykehus) og Helse Bergen HF, tok jeg initiativ til en felles nasjonal gjennomgang av problemstillingene. Departementet gjennomførte et møte i juli hvor en igangsatte et felles arbeid blant de regionale helseforetakene. Den gjennomgangen som ble gjort, synliggjorde at en hadde behov for å styrke kontrollrutiner knyttet til forvaltning og bruk av de pasientadministrative systemene. Dette følges opp av Nasjonal IKT, som er de regionale helseforetakenes samarbeidsforum på IKT-området.

Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst RHF har hatt, og fortsatt har, en svært tett oppfølgning av Vestre Viken HF for å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten ved håndtering av henvisninger og ventelister. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har hatt en sentral rolle i denne oppfølgingen, og det har vært rapportert til både departementet og Statens helsetilsyn om hvordan oppfølgingen har vært gjennomført. Jeg har fått bekreftet av Helse Sør-Øst RHF at etter at denne saken ble kjent, har ledere og ansatte i Vestre Viken lagt ned mye arbeid for å sikre gode rutiner og systemer slik at pasientene får god behandling og oppfølging til riktig tid. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at funn og tiltak i revisjonsrapporten skal spres til hele foretaksgruppen for blant annet å sikre at læringseffekten utnyttes med bakgrunn i erfaringene fra ventelistesaken ved Vestre Viken HF.

Etter at ventelistesaken ble avslørt er det blitt ansatt ny administrerende direktør ved Vestre Viken HF, og både klinikkdirektør for kirurgisk klinikk og avdelingsleder ved kirurgisk avdeling er skiftet ut. Nytt styre for Vestre Viken HF ble utnevnt den 13. september.

Styret for Vestre Viken HF drøftet politiets avgjørelse i sitt møte den 10. desember og besluttet å vedta forelegget. Det går også fram av styrets pressemelding at administrerende direktør vil foreta en nærmere vurdering av eventuelle ytterligere personalmessige konsekvenser som følge av denne saken.

Politiets beslutning om å ilegge Vestre Viken HF en betinget bot tar jeg til orientering, og jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF fortsetter arbeidet med å rette opp de feil og alvorlige mangler i pasientoppfølgingen som her er avdekket.