Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:482 (2010-2011)
Innlevert: 07.12.2010
Sendt: 08.12.2010
Besvart: 16.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): EU-direktivet 2007/46/EF om godkjenning av kjøretøy er gjeldende norsk lov, jf. kjøretøyforskriftens § 6-3. Artikkel 24 i direktivet slår fast at Norge ikke kan nekte å godkjenne en bil som ville ha blitt godkjent i et EU land, blant annet på bakgrunn av den amerikanske FMVSS-standarden. Statens vegvesen nekter i mange tilfeller å følge reglene, noe som har ført til at bla. Nerland Autosalg ikke har fått levert biler til sluttbruker på nesten ett år.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette direktivet faktisk blir fulgt?

Begrunnelse

Statens vegvesen har begrunnet avslag på godkjenning av enkeltbiler med at direktiv 2007/46/EF ikke er rettskraftig, mens de selv har henvist til direktivets artikkel 24 i sine enkeltgodkjenningsvedtak siden 30.11.2009.
I kjøretøyforskriftens § 6-3 henvises det til at annet ledd om EU-direktivet 2007/46/EF trer i kraft 29. april 2009. Direktivet henstiller det enkelte brukerland om å utarbeide en harmoniserende standard basert på alternative standarder som: EF, EØS, ECE, FMVSS, DOT og EPA. Poenget med dette kravet er å skape klarhet knyttet til hvilke standarder som anses likeverdige og derved sikre regelbrukerne forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Denne standarden skal dertil offentliggjøres i god tid før 29.04.2009 og være grunnleggende ved nasjonal enkeltgodkjenning av kjøretøy i det enkelte land.
Norge har ikke etterkommet henstillingen hverken hva gjelder standard eller tidsfrist, men i stedet innførte Statens vegvesen den såkalte Regelmotoren ved innførsel av nye Autosys 30.11.2009. Regelmotoren er tuftet på det eldgamle 70/156 typegodkjenningsdirektivet fra 70-årene og omhandler bare EF/EØS-standarder, og utgjør dermed et tilbakeskritt i forhold til praksis og et brudd med direktivets krav til forutsigbarhet og like konkurransevilkår. Et ytterligere paradoks, er at veimyndighetene i lang tid har godtatt FMVSS-stadarden som fullgod for norske veier. Det samme har andre europeiske land, herunder våre nærmeste naboland. I forbindelse med innføringen av regelmotoren, kan det imidlertid se ut til at norske vegmyndigheter uten begrunnelse har forlatt denne praksisen til skade for norske forbrukere og næringsdrivende.
Det er etter vår mening maktmisbruk når man til de grader ignorerer henstillingen fra EU om å bidra til harmonisering, og i stedet legger til grunn et gammelt direktiv som skulle utgå 29.04.2009 ved innførsel av det nye rammedirektivet 2007/46/EF. Norge har i liten grad etterkommet artiklene i dette nye direktivet, og dette forårsaker en del problemer for enkelte i bilbransjen. Man må få på plass en nasjonalharmoniserende standard for enkeltgodkjenning, samt tilrettelegge for hvem som kan utøve den tekniske tjeneste som direktivet også krever. Denne tjenesten er en forutsetning for blant annet å kunne foreta nasjonale typegodkjenninger i Norge etter det nye direktivet.
Fremskrittspartiet er forøvrig svært positive til harmonisering av standarder og krav til kjøretøy, jf. blant annet mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:1209 (2008-2009) om godkjenning av europeiske minivarebiler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil innledningsvis presisere at direktiv 2007/46/EF om godkjenning av kjøretøy ikke er innlemmet i EØS-avtalen og følgelig heller ikke er gjennomført i norsk rett. Dette fordi Norge har bedt om en tilpasningstekst til direktivet for å beholde enkelte av våre nasjonale tekniske krav for buss og ambulanse, med tanke på å opprettholde dagens trafikksikkerhetsstandard. I påvente av implementeringen av direktivet har Statens vegvesen Vegdirektoratet gjennom forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3 nr. 1 åpnet for at Norge aksepterer EF-typegodkjenninger etter direktiv 2007/46/EF fra andre EØS-land. Bestemmelsen sikrer også at de tekniske krav som er gjengitt i rettsaktene som er nevnt i bestemmelsen kan benyttes ved enkeltgodkjenning i Norge. Utover dette gjelder de nasjonale regler for enkeltgodkjenning i Norge.

Direktiv 2007/46/EF artikkel 24 åpner for at det etter bestemte vilkår nasjonalt kan fastsettes alternative tekniske standarder ved enkeltgodkjenning av kjøretøy. Jeg får opplyst at Vegdirektoratet i forbindelse med en tidligere høring, har lagt opp til at alternative tekniske standarder som blir utarbeidet i EU til bruk ved enkeltgodkjenning, vil bli vurdert gjennomført også i Norge etter en forutgående høring og i forbindelse med implementeringen av direktiv 2007/46/EF. Vegdirektoratet presiserer også at det ikke er rettslig korrekt i forbindelse med vedtak om enkeltgodkjenning generelt å henvise til artikkel 24 i direktiv 2007/46/EF. Vegdirektoratet vil følge opp dette overfor trafikkstasjonene.

Jeg viser videre til at det følger av EØS-avtalen at direktiv og forordninger må gjennomføres i norsk rett for å kunne gjøres gjeldende i Norge. Det ligger i dette at det bare er tekniske krav i direktiv og forordninger som fremgår av norsk forskrift som kan legges til grunn ved godkjenning av kjøretøy i Norge. Dette har den følge at endringsdirektiv- eller forordninger som er vedtatt i EU i etterkant av ikrafttredelsen av direktiv 2007/46/EF i EU, ikke automatisk kan legges til grunn i Norge i forbindelse med godkjenning av kjøretøy.

Norge må avvente EUs behandling av spørsmålet om tilpasningstekst til direktivet før direktiv 2007/46/EF kan gjennomføres i norsk rett. I mellomtiden vil jeg be Vegdirektoratet vurdere å finne tilfredsstillende praktiske og rettslig løsninger, i den grad en manglende implementering av de obligatoriske deler av direktivet er til hinder for godkjenning av kjøretøy i Norge.