Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:484 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 16.12.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Ifølge regiondirektøren for Mattilsynet i Trøndelag og Møre og Romsdal gjengitt i Dagens Næringsliv 8/12-10, så søkes det svært mange dispensasjoner fra de nye luseforskriftene for oppdrettsnæringen.
Kan statsråden oppgi hvor mange dispensasjonssøknader det har kommet inn til Mattilsynet om dispensasjoner fra de nye forskriftene, og hvilken fordeling det er av søknader mellom de forskjellige regionene?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Artikkelen i Dagens Næringsliv den 8. desember henspeiler til behandling mot lakselus i lukkede behandlingsenheter etter forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften). For å besvare spørsmålet har jeg har innhentet informasjon fra Mattilsynet som har ansvaret for håndhevingen av regelverket tilknyttet lakselus, og følgelig er de som mottar søknader om dispensasjon.

Mattilsynet opplyser at de har mottatt i alt 16 søknader om dispensasjon etter luseforskriften i 2009 og 2010. Disse fordeler seg regionvis som følger:

Region Troms og Finnmark: 2 saker

Region Nordland: 3 saker

Region Trøndelag og Møre og Romsdal: 3 saker

Region Hordaland og Sogn og Fjordane: 2 saker (derav en omhandlende 4 aktører)

Region Rogaland og Agder: 6 saker (derav to omhandlende totalt 10 anlegg)

Mange av søknadene gjaldt dispensasjon fra krav om telling av lus (tellefrekvens og/eller antall produksjonsenheter det skal telles i), eller søknad om utsatt behandling, bl.a. begrunnet med lave lusetall eller med vær og strømforhold.

Mattilsynet oppgir at det er mottatt tre søknader om unntak fra kravet om badebehandling i lukket enhet, som trer i kraft 1. januar 2011. Én av disse er sendt inn i region Troms og Finnmark, mens de to øvrige er mottatt i region Rogaland og Agder. Sistnevnte søknader gjelder to selskap med i alt 10 lokaliteter.

Mattilsynets statistikk baserer seg på antall søknader som er registrert mottatt, og sier ingen ting om hvor mange henvendelser Mattilsynet har mottatt der spørsmålet om mulighet for dispensasjon er forelagt muntlig.

Jeg vil for øvrig også vise til mitt svar på spørsmål 1716 (2009-2010) fra representanten Nesvik, om innfasing av lukket behandlingsenhet ved badebehandling mot lus.