Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:487 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Besvart: 16.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Det er svært alvorlig at arbeidsledigheten blant ungdom fortsetter å stige. Dette sier noe om at gjeldende tiltak rettet mot denne gruppen ikke har hatt noen positive endringer i forhold til statistikken.
Vil statsråden se til Sverige i forhold bruk av "coachere" når det gjelder arbeidsledige, og da spesielt ungdom?

Begrunnelse

Tallene fra Nav viser nok en gang at arbeidsledighet blant ungdom er dessverre stigende. Det viser seg da at en ikke har stor nok fokus på dette samt handlekraft i forhold til tiltak. Dette er svært urovekkende. I Sverige i forbindelse med finanskrisen gikk man inn med "coachere" for nettopp gikk inn med en oppfølging på ulike plan nettopp for at den enkelte fikk den nærheten og tryggheten for egen situasjon som styrket den arbeidsledige på en god måte. Det er klart og selv om vi ikke er i finanskrise så er våre ungdommer en stor og viktig ressurs der en ikke burde ha et valg i forhold til å prøve ut en del tiltak.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Ungdom i alderen 20-24 år har generelt høyere ledighet enn andre aldersgrupper, og det er riktig at den registrerte ledigheten har økt noe det seneste året. Dette gjelder imidlertid ikke kun for ungdom, men for arbeidsstyrken som helhet. Utviklingen i ledigheten blant ungdom skiller seg ikke fra utviklingen i ledigheten blant eldre aldersgrupper.

Når det gjelder det man i Sverige betegner som ”coacher”, ligner dette på den bistanden NAV tilbyr gjennom oppfølgingstiltaket. Tiltaket oppfølging er ment for personer som trenger personlig bistand for å få eller beholde arbeid, og som har et mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbehov enn det NAV selv kan tilby. I likhet med den svenske ”coach”-ordningen, kan oppfølgingstiltaket inneholde motivering, veiledning og bistand til å søke arbeid. Dersom det er behov for det, kan oppfølgingen også inneholde opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, og tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Oppfølgingen kan fortsette også etter at personen har kommet i arbeid, dersom dette er nødvendig og hensiktsmessig for å beholde arbeidet. Oppfølgingstiltaket er tilgjengelig for alle grupper av arbeidssøkere, også ungdom.

Det er viktig å motvirke ledighet blant ungdom, spesielt av langvarig karakter. Dette er et sentralt mål for regjeringen. Ut fra den enkeltes individuelle behov benytter Arbeids- og velferdsetaten en rekke tiltak for ungdom, så vel som for andre grupper av ledige. Slik jeg kjenner den svenske ”coach”-ordningen, mener jeg vårt oppfølgingstiltak allerede ivaretar de behovene den svenske ordningen er ment å dekke.