Skriftlig spørsmål fra Eivind Nævdal-Bolstad (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:490 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 17.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Eivind Nævdal-Bolstad (H)

Spørsmål

Eivind Nævdal-Bolstad (H): Foreligger det planer fra regjeringen som vil gi Seanse, senter for kunstproduksjon i Volda, en fast tildeling over statsbudsjettet?

Begrunnelse

Siden starten i 2004 har Seanse hovedsaklig vært finansiert av Høgskulen i Volda og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet har vært å etablere Seanse som et statlig finansiert senter for kunstproduksjon.
Det har vært utydelige og misvisende signaler mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, og i motsetning til foregående år, har man nå ikke bevilget midler til Seanse.
En rekke merknader fra Stortinget har støttet opp om prosjektet, og Høgskulen i Volda har også i sin budsjettprosess mot Kunnskapsdepartementet bedt om midler til senteret.
Høgskulen i Volda har det bredeste tilbudet i kulturfag på bachelor-nivå i Norge. Samarbeidet mellom Høgskulen i Volda og Seanse har skapt et stort kunstfaglig nettverk som spiller både en nasjonal og internasjonal rolle på feltet Arts in Education.
Seanse er et utmerket eksempel på hvordan en regional satsing fra Møre og Romsdal fylkeskommune og et faglig løft på Høgskulen kan lykkes. Derfor er det svært uheldig at Regjeringen nå velger å ikke følge opp satsingen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål fra representanten Nævdal-Bolstad om regjeringens planer for å gi Seanse en fast tildeling over statsbudsjettet. Seanse ble startet som et lokalt partnerskap mellom Møre og Romsdal fylke og Høgskolen i Volda, og har i første rekke hatt sitt nedslagsfelt i Møre og Romsdal. Jeg er selvsagt kjent med at det er ambisjoner om å utvide samarbeidet med andre fylker. Seanse har fra starten vært, og er fremdeles, et lokalt initiativ som det også bør være et lokalt ansvar å følge opp.

Seanse driver et viktig produksjonsarbeid rettet mot barn og unge. Kunnskapsdepartementet har derfor etter søknad bidratt med til sammen en million kroner i 2008 og 2009 til drift av senteret. Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet er positive til å støtte Seanse videre med driftsmidler i 2011. Avklaring av eksakt beløp vil skje i nærmeste fremtid.

Jeg vil også benytte anledningen til påpeke at Kunnskapsdepartementet gjennom Utdanningsdirektoratet finansierer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen som er lagt til Høgskolen i Bodø. Det nasjonale senteret har et bredt mandat for å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, informere om utviklingsarbeid innenfor feltet og gi råd til departementet og direktoratet om blant annet læreplanutvikling. Seanse arbeider i større grad med produksjoner innenfor ulike kunstformer rettet mot barn og unge. På den måten kan de to sentrene på flere måter utfylle hverandre. Jeg vet også at det nasjonale senteret i Bodø og Seanse ved flere anledninger har hatt et fruktbart samarbeid.