Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:495 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 20.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Tussa nett har fått konsesjon til riving av 66 kV kraftledning Leivdal - Haugen og Straumshamn transformatorstasjon på Sunnmøre. Vedtaket vil få alvorlige konsekvenser for småkraftverk som dermed vil miste sin mulighet for å transportere kraft ut av området. Ved behandling av Innst. O. nr. 104 (2008-2009) vedtok Stortinget å innføre tilknytningsplikt.
Hvordan vil statsråden sikre tilknytningsplikten for de småkraftverk som vil miste sin tilknytning til kraftnettet ved sanering av Leivdal - Haugen?

Begrunnelse

Vedtaket om konsesjon til sanering av 66 kV kraftledning Leivdal - Haugen og Straumshamn transformatorstasjon vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for lokale grunneiere som har investert i småkraftproduksjon i det området som nå blir berørt av saneringen. Småkrafteierne på Folkestad, i Høydalen og i Austefjorden får en årlig regning på minst kr 200 000 årlig i økt nettap for å få kraft til Volda og nye kraftverk får en regning på kr 30 mill.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Energiloven legger til grunn at alle nettselskaper har plikt til å knytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi til nettet. Hovedansvaret for nettutviklingen ligger hos nettselskapet. Nettselskapet skal avklare hvilken tilknytningsløsning som er mest hensiktsmessig innenfor det generelle kravet om en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av nettet. Tilknytningsplikten innebærer at nettselskapene må utrede, omsøke og investere i nett ved behov, slik at kraftprodusentene kan knyttes til nettet.

Saken om sanering av denne kraftledningen til Tussa Nett er til klagebehandling i departementet. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på realiteten i saken så lenge denne behandlingen pågår.