Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:512 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden påse at Mattilsynet nå trapper opp sine kontroller av restauranter og serveringssteder for å avdekke samt forebygge at vi som forbrukere kan unngå å kjøpe mat som kan være helsefarlig?

Begrunnelse

VG hadde torsdag 9.desember 2010 en artikkel med følgende overskrift: "Hemmelige kjøttlagre avslørt".
Artikkelen inneholdt bilder fra Mattilsynet fra noen Oslo-restauranter som viste skjulte lagre der det ble oppbevart ulovlig kjøtt under uhygieniske forhold. Fremskrittspartiet er opptatt av mattrygghet og matsikkerhet ved matproduksjonen, men også ved tilbereding og servering av foredlet mat.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det faglige ansvaret for regelverk om og tilsyn med mattrygghet i restaurant- og serveringsbransjen tilligger Helse- og omsorgsdepartementet. Dette svaret er derfor utformet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Innledningsvis vil jeg fremheve at mattryggheten i Norge i hovedsak er god. Selv om den generelle situasjonen er god, er det likevel betydelige utfordringer i visse bransjer. Enkelte deler av serveringsbransjen i Oslo er en av disse. Mattilsynet opplyser at de har spesiell oppmerksomhet på de områdene hvor utfordringene anses størst, og setter inn sine ressurser her. Aksjonen overfor serveringsbransjen i Oslo er et eksempel på dette. Mattilsynet legger vekt på å målrette sitt tilsyn for å bruke ressursene på en effektiv måte.

Mattilsynets distriktskontor utfører et relativt omfattende tilsyn på serveringssteder i Oslo og har også høy oppmerksomhet på å avdekke smuglerkjøtt.

At Mattilsynet klarer å avdekke steder med slike klanderverdige forhold som beskrevet i avis- og nyhetsoppslag den siste tiden, kan tas som et tegn på at de lykkes i å bruke ressursene målrettet. Mattilsynet mener at det som er avdekket, ikke gir et representativt bilde av forholdene ved alle serveringsvirksomhetene i Oslo. Dette betyr også at det brukes mindre tilsynsressurser i de serveringsvirksomhetene der forholdene forventes å være gode.

Forut for et slikt målrettet tilsyn opplyser Mattilsynet at det er nedlagt mye forarbeid for å finne og avdekke de serveringsvirksomhetene som det er så viktig å få tak i. Ulike tips og grundige forberedelser, ofte i samarbeid med andre offentlige etater gjennom fellesaksjoner, gir konkrete resultater.

Ofte erfarer Mattilsynet at dersom en serveringsvirksomhet begår ulovligheter på ett område, så er det også ulovligheter på andre områder. Derfor ser Mattilsynet stor nytte av tverretatlig samarbeid med for eksempel politiet, tolletaten og brannvesenet. Når det gjelder kjøttsmugling spesielt, har Mattilsynet et tett samarbeid med tolletaten.

Denne type serveringsvirksomheter er spesielt ressurskrevende å føre tilsyn med, med hyppige eierskifter, ulovligheter, useriøsitet og manglende matfaglig kompetanse. Relativt ofte avdekkes dårlige hygieniske forhold, skadedyr og kjøtt med ukjent opphav, ofte gjemt vekk på hemmelige lagre. I slike tilfeller reagerer Mattilsynet med strenge virkemidler som beslag og destruksjon av varene, stenging, virksomhetskarantene eller anmeldelse av den ansvarlige for virksomheten.

Mattilsynet opplyser at deres region Oslo, Akershus og Østfold i 2011 vil gjennomføre en informasjons- og tilsynskampanje rettet mot utvalgte serveringssteder med mål om å heve kompetansen i virksomheten, slik at hygienen og regeletterlevelsen blir bedre.

Mattilsynet vil også i 2011 fortsatt ha fokus på ulovligheter i serveringsvirksomheter og smuglerkjøtt, i tett samarbeid med andre etater, noe som har vist å gi gode resultater.

Mattilsynets ressurser er ikke dimensjonert for å følge opp alle virksomheter like tett. Det er også viktig å understreke at ansvaret for å drive en serveringsvirksomhet i henhold til lover og regler som skal sikre mattrygghet for forbrukeren, tilligger virksomheten selv.