Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:504 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Kan statsråden forsikre at overføringen av nye pasienter til Ahus fra nyttår er forsvarlig og at behandlingskapasiteten vil være så god at alt vil være trygt og sikkert for pasientene, og hvordan ser statsråden på anmodningen om utsettelse av pasientoverføringen fra gruppelederne for bystyrepartiene i Oslo?

Begrunnelse

Mandag 3. jan. 2011 skal Akershus Universitetssykehus (Ahus) overta ansvaret for 160 000 nye pasienter, noe som vil by på store utfordringer all den tid mange viktige nye stillinger ikke er besatt. Ahus mangler f.eks. 35 overleger og 30 intensivsykepleiere.
Overføringen av pasienter til Ahus fra nyttår er blant annet et resultat av den svært omstridte nedleggelsen av Aker Universitetssykehus. Her har helseministeren og ledelsen i Helse Sør-Øst valgt å se bort ifra at et samlet bystyre i Oslo gikk imot å nedlegge Aker i sin nåværende form. Gruppelederne for bystyrepartiene i Oslo ber helseministeren utsette overføringen av de nye pasientene til bemanningssituasjonen på Ahus er blitt bedre.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I spørsmål til skriftlig besvarelse tar representanten Rafiq opp mange av de samme problemstillingene som representant Høybråten har gjort. Svarene på de to spørsmålene (488 og 504) er derfor til dels likelydende.

Som representanten viser, til skal befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follokommunene overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus fra 2011. Samlet sett innebærer dette et redusert pasientgrunnlag for Oslo universitetssykehus HF på 160 000 mennesker og tilsvarende økt pasientgrunnlag for Ahus.

Tilpasset bemanning og kompetanse har vært en identifisert risikofaktor i prosessen.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF var det behov for om lag 1 500 nye stillinger ved Ahus som konsekvens av det økte pasientgrunnlaget. Ahus har i løpet av høsten rekruttert og tilsatt personell i de fleste av stillingene. Helse Sør-Øst RHF opplyser at pr 10. desember mangler tilsetting i 17 overlegestillinger, 11 sykepleierstillinger og 5,5 spesialsykepleierstillinger. Totalt sett er det 600 legestillinger og 1 200 sykepleierstillinger ved Ahus, slik at de stillingene som ennå ikke er besatt, utgjør en marginal andel.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at Ahus og Oslo universitetssykehus HF løpende vurderer og treffer nødvendige tiltak for å sikre forsvarlighet i overføringen. Det har vært fremmet forslag om utsettelse av pasientoverføringen – men vurderingen er at Ahus vil håndtere det økte pasientgrunnlaget på en forsvarlig måte fra 2011. Dette betyr at ”øyeblikkelig hjelp” overføres fra mandag 3.1.2011. Henvisninger av elektiv (planlagt) behandling overføres imidlertid trinnvis, i takt med oppbemanningen på Ahus. Pasienter som er under aktiv behandling ved Oslo universitetssykehus HF, skal ferdigbehandles ved Oslo universitetssykehus HF, mens pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) skal overføres til Ahus etter nærmere avtale innenfor de enkelte fagområdene.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om pasientene i hele hovedstadsområdet skal være sikret forsvarlige helsetjenester i forbindelse med overføringen av pasientgrunnlaget fra Oslo universitetssykehus HF til Ahus.