Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:507 (2010-2011)
Innlevert: 10.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Rendalen ble en bjørn skutt i det skytteren mener var nødverge. Mannen er dømt for ved uaktsomhet og feilvurdering av nødverge å ha forvoldt ett fredet rovdyr skade. Han har mistet retten til jakt i to år, fordi han kjørte etter ulv og filmet dem, men retten har også sagt at det ikke er nødvendig med rettighetstap eller jaktforbud som følge av skyteepisoden. Politiet har imidlertid opprettet forvaltningssak for å frata mannen alle våpen.
Dette minner om dobbeltstraff, så mener statsråden at politiets sak er berettiget?

Begrunnelse

Dommen som er avsagt i saken gir ingen indikasjoner på at retten mener at mannen er uskikket til å ha våpen, snarere tvert i mot. Retten sier klart at den ikke ser det som nødvendig med rettighetstap. Retten dømte mannen til tap av jaktrett i 2 år, men dette var ikke knyttet til saken om nødverge eller bruk av våpen, det var for den påståtte ulvejagingen med bil og dette er ikke endelig avgjort.
Politiets forvaltningssak settes i et ekstra betenkelig lys av TV2's innslag for en stund siden der SNO forfølger ulv i helikopter. Det bør være åpenbart at helikopterforfølgelse må oppleves langt mer stressende for et dyr enn forfølgelse fra bil. Bil kommer man unna ved å forlate vegen, det gjør man ikke med helikopter.
I sum minner dette mye om dobbeltstraff og forfølgelse. Det er en ressursbruk fra politiets side som ikke møter forståelse hos allmennheten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis kan jeg på generelt grunnlag vise til våpenloven § 10 som regulerer tilbakekall av våpenkort og skytevåpen. Dersom innehaveren av et våpenkort ikke lenger fyller kravene til edruelighet eller pålitelighet eller dersom han av særlig grunner kan anses som uskikket til å ha skytevåpen, plikter politimesteren å tilbakekalle våpenkortet. Våpenkortet kan videre tilbakekalles dersom vedkommende ikke lenger har behov eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen, eller dersom han på grunn av sykdom eller lignende ikke lenger er i stand til å sørge for en sikker oppbevaring eller bruk av skytevåpenet. Sistnevnte følger av våpenforskriften § 103.

Det sentrale skjønnstema ved tilbakekall av våpenkortet er innholdsmessig det samme som for å gi tillatelse, herunder om det foreligger forhold som tilsier at vedkommende ikke er pålitelig i forhold til det å ha skytevåpen. Det mest praktiske grunnlag for tilbakekall er at vedkommende blir domfelt for en straffbar handling som har betydning for vedkommendes pålitelighet. Dersom våpenkortet blir tilbakekalt innebærer dette at skytevåpenet straks må leveres inn til politiet.

Men jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere eller gå inn i den konkrete saken det er vist til, da dette er en pågående forvaltningssak. På generelt grunnlag kan det vises til at et enkeltvedtak kan påklages til det forvaltningsorgan (klageinstans) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen), jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Enkeltvedtak truffet av politimesteren i eller i medhold av våpenloven kan påklages til Politidirektoratet, jf. våpenforskriften § 99. Politidirektoratets vedtak er da endelig og kan ikke påklages, jf. også forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For øvrig kan det vises til den generelle adgangen til å bringe forvaltningsavgjørelser inn for Sivilombudsmannen eller de alminnelige domstoler.