Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:511 (2010-2011)
Innlevert: 10.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Fra nyttår trår den nye pensjonsreformen i kraft, og med større konsekvenser for unge enn det dagens alderspensjon har. I en undersøkelse gjennomført for Nav sier bare 9 prosent i alderen 30-40 år at de har god kunnskap om hvordan levealdersjustering påvirker størrelsen på pensjonen deres og bare 27 prosent sier de har god kunnskap om hvordan de tjener opp alderspensjon.
Hva vil statsråden gjøre for å øke kunnskapsnivået og sikre at unge mennesker er klar over hvilke konsekvenser det har å utsette yrkesstarten?

Begrunnelse

Når vi går bort fra dagens alderspensjon med 40 års opptjening og "besteårsregel" og over til en "alleårsregel" vil valg unge mennesker tar i forhold til yrkesstart større enn før. Mange unge velger å studere lenge og deltar i frivillig arbeid eller tar "pause-år" etter videregående skole. Da er det viktig at de vet hvordan deres pensjon også blir påvirket av dette. Undersøkelsen gjennomført av Opinionen for Nav viser at kunnskapsnivået er dramatisk lavt. Departementet må sikre at befolkningen er informert.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I arbeidet med pensjonsreformen har regjeringen lagt stor vekt på at befolkningen skal gis god informasjon om det nye pensjonssystemet. Det skal gis nødvendig informasjon for å kunne ta i bruk internettbaserte selvbetjeningsløsninger, slik at den enkelte selv kan beregne sine pensjonsytelser ved hjelp av disse.

NAV har gjennomført og gjennomfører en rekke tiltak for å informere befolkningen om nye regler for alderspensjon. NAVs informasjonsaktiviteter første halvår i 2010 rettet seg i hovedsak mot de årskullene som vil ha mulighet til å ta ut fleksibel alderspensjon fra januar 2011, det vil si personer mellom 62 og 66 år. NAV har gjort jevnlige målinger for å følge utviklingen i befolkningens kunnskap omkring nytt regelverk for alderspensjon, og tallene viser at kunnskapen i de eldste målgruppene har økt betydelig.

I september i år gjennomførte NAV en undersøkelse som målte kunnskapen om de nye alderspensjonsregler blant yngre årskull. Undersøkelsen skulle måle kunnskapen i aldersgruppen 30-56 år før NAV startet sitt informasjonsløp rettet mot denne aldersgruppen. Beregninger viser at 95 prosent av personene i denne målgruppen blir eksponert for annonser i løpet av kampanjen. Hver person har i gjennomsnitt blitt eksponert 15 ganger for annonser i radio eller på nett. Annonsene på internett har hittil blitt vist over 35 millioner ganger, mens radioannonsene har hatt over 15 millioner lyttere. Hovedbudskapet er "Alle år teller" og det blir helt konkret pekt på at lange studier, friår, deltid og lengde på yrkeskarriere har konsekvenser for pensjonen.

Ungdom er på nett. Det er derfor etablert en egen kampanjeside (www.deterdinpensjon.no) med lett tilgjengelig informasjon om de nye pensjonsreglene. Siden oppstarten i mars 2010 har denne kampanjesiden hatt 350 000 treff. På tjenesten Din pensjon på nettsiden nav.no kan alle aldersgrupper gå inn og sjekke egen pensjonsopptjening. Din pensjon har hatt 1,5 millioner innlogginger siden juni 2009. NAV har også etablert egne pensjonsprofiler på Facebook og Twitter. I tillegg utvikles det nå en applikasjon som tilgjengeliggjør regelinformasjon på smarttelefoner. FBI-sending om pensjon i slutten av oktober, som NAV samarbeidet med NRK om, var også rettet mot yngre aldersgrupper. FBI-sendingen 27. oktober hadde 580 000 seere.

Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i februar 2011 som vil måle kunnskap om ny alderspensjon. Resultatene fra denne undersøkelsen vil påvirke utformingen av de nye informasjonstiltakene som vil bli gjennomført våren 2011.