Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:514 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan vurderer statsråden beslutningen i Helse Sør-Øst om å avvikle avtalen med Curato røntgen i Telemark, i lys av målene om å redusere ventetidene og utvikle bedre helsetilbud der pasientene bor?

Begrunnelse

Som følge av en anskaffelsesprosess i Helse Sør-Øst avvikles det regionale helseforetakets avtale med Curato Røntgen i Telemark. Som følge av dette er det bare Telemark sykehus som har tilbudet om radiologi i Grenland. Ved dette sykehuset er ventetiden for en MR-undersøkelse 12 uker, i følge nettstedet fritt sykehusvalg. Når avtalen med Curato Røntgen avvikles, kan pasientene få betydelig økt ventetid for undersøkelser. Dette vil i så fall være i strid med Stortingets enstemmige krav om reduserte ventetider for pasientene.
Videre fører denne beslutningen til at pasienter i Grenland får betydelig økt reisevei dersom de ønsker å benytte et annet tilbud enn Sykehuset Telemark Skien, for eksempel for å redusere ventetiden for undersøkelse. Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 47 (2008-2009), jf. Innst. 212 S (2009-2010) uttalte Stortinget en klar målsetting om å utvikle bedre helsetjenester der folk bor. En avvikling av avtalen med Curato Røntgen synes ikke å være i tråd med dette.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet vil i oppdragsdokumentet for de regionale helseforetakene i 2011 stille krav om å øke behandlingskapasiteten innenfor poliklinisk radiologi. Dette fremgår også av forslaget til statsbudsjett for 2011, hvor en legger opp til en aktivitetsøkning på om lag 4,5 %, og en økning av basisbevilgningen til Helse Sør-Øst på 23,9 mill. kroner for å redusere ventetiden innenfor poliklinisk radiologi.

Helse Sør-Øst RHF har, etter hva jeg har forstått, lagt opp til en økning både i egne helseforetak og gjennom kjøp av radiologi fra private leverandører. Tildelingene som

er foretatt i forbindelse med anskaffelsen av polikliniske radiologitjenester, vil gi et økt tilbud til pasientene i regionen. Den samlede kapasiteten levert av private tilbydere i Helse Sør-Øst RHF er ved tildelingen økt med 14 % fra 2010 til 2011, og det regionale helseforetaket regner med at dette vil gi et godt bidrag til å redusere ventetidene på denne typen tjenester.

Resultatet av Helse Sør-Øst RHFs offentlige anskaffelse på radiologiområdet har medført et visst skifte av tilbydere, og det har derfor blitt noen endringer på lokaliseringen av radiologiinstitutter med avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Jeg forutsetter at radiologitjenestene, også etter den aktuelle anskaffelsen, fortsatt har en geografisk tilgjengelighet som er tilfredsstillende. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i brev av 17. desember d.å. bedt Helse Sør-Øst RHF om en redegjørelse for deres planer for å sikre geografisk likeverdige tilbud til befolkningen i regionen, med en særlig beskrivelse av konkrete tiltak for befolkningen i og rundt Gjøvik, Romerike og Grenland.