Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:515 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 13.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Har Helse- og omsorgsministeren i møte med Helse Midt Norge gitt utrykk for at et ønsket resultat av prosessen rundt nytt sykehus i Molde er kun to sykehus i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Gjennom de tillitsvalgte i Helse Nordmøre - Molde Sykehus har det kommet frem at Helse- og omsorgsministeren i interne møter med Helse Midt Norge skal ha gitt utrykk for at prosessen rundt nytt sykehus i Molde bør ende opp med kun to sykehus i Møre og Romsdal. Dette skal angivelig ligge bak ønske om å slå sammen de to helseforetakene i fylke og utsette byggingen av nytt sykehus i Molde. Det registreres også at Helse- og omsorgsministeren og øvrig politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet ikke lenger bruker "nytt sykehus i Molde" som formulering når denne saken blir omtalt, men "nytt sykehus på Nord Møre og Romsdal".

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ut fra spørsmålsstillingen til representant Høie kan det oppfattes som at jeg har en skjult agenda når det gjelder prosessen rund sykehusene i Nordmøre og Romsdal. Det har jeg ikke.

De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift. Dette innebærer at det er helseforetakene som innenfor gitte rammebetingelser skal prioritere og planlegge sine investeringsprosjekter. De regionale helseforetakene har ingen foreleggelsesplikt når det gjelder enkeltprosjekter, men for større prosjekter skal helseforetakene etter en viss tid i planprosessen – konseptfasenivået – oversende resultater og vurderinger av de foreliggende planene til departementet. Konseptplaner for utbygging av nytt sykehus i Molde ble oversendt departementet i 2009. I mitt svar-brev av 11. mars i år ba jeg bl.a. om supplerende vurderinger knyttet til økonomisk bæreevne når det gjaldt de innsendte konseptplanene for nytt sykehus i Molde. I tillegg ba jeg det regionale helseforetaket om å utrede to tilleggsalternativer, et 0-alternativ og ett nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal.

I de supplerende utredninger som ble oversendt departementet i november 2010 knyttet til økonomiske beregninger, oppsummerer Helse Midt-Norge at det ikke er handlingsrom til å gjennomføre utbyggingen gitt dagens rammebetingelser og regionens prioriteringer på investeringsområdet. Som ansvarlig statsråd kan jeg ikke gå inn for igangsetting av et nytt sykehus i Molde når Helse Midt-Norge selv gir uttrykk for at det ikke har økonomi til å gjennomføre investeringen nå.

Når jeg har bedt styret i Helse Midt-Norge om å vurdere alternative måter å organisere sykehusene i Møre og Romsdal på, slik at de ulike sykehusene i fylket sees mer i sammenheng – er det naturlig å avvente denne vurderingen før en tar stilling til byggeløsning og større endringer i akutt- og fødetilbud. Dette er helt i tråd med Soria Moria-erklæringen hvor regjeringen åpner for at enkelte sykehus skal kunne gjøre andre arbeidsoppgaver enn i dag, bl.a. sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Videre legges det til grunn at sykehus skal gi et mer spesialisert tilbud, samtidig som det er lagt til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes.