Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:529 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 14.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av justisminister Knut Storberget

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Er det hensiktsmessig å ta et førerkort fra en person som har sittet ved rattet i en ulykke, to og et halvt år etter ulykken, når begrepet allmennpreventivt hensyn brukes så lang til etter ulykken?

Begrunnelse

Det hender at yrkessjåfører kommer opp i alvorlige ulykker, som ender i så tragiske omstendigheter at det får dødelig utfall.
En del ganger kan det være ulykker som blir kalt uaktsomt drap. Dvs. at sjåføren kan bli tiltalt for uaktsomt drap. Mens man venter på at saken skal komme opp, kan denne personen fortsette sitt yrkesaktive liv, og bruke bilen. Tenker spesielt på yrkessjåfører.
Når så saken kommer opp etter 2 til 4 år, kan dommen også medføre at sertifikatet blir fratatt sjåføren for flere år, i tillegg til andre straffer. Da mister også personen, dersom dette er en yrkessjåfør, også arbeidet sitt i tillegg til de straffer domstolene bestemmer.
Sertifikatet blir fratatt personen, og man bruker begrepet allmennpreventivt hensyn som grunn. Det er kommet en del henvendelser på akkurat dette, og det undres over hvordan man kan frata personer sertifikatet etter så lang tid med denne begrunnelse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tapsinstituttet har etter sin inngripende karakter i seg selv både allmennpreventiv og individualpreventiv virkning, samtidig som det følger av vegtrafikkloven at rettighetstap for den enkelte kun kan fastsettes ”dersom hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.” Nærmere regler om fastsettelse av tap av førerett er gitt i tapsforskriften. Jeg må understreke at den skjønnsmessige vurderingen av om det i det enkelte tilfellet er grunnlag for - og hensiktsmessig - å fastsette tap av førerett, tilligger domstolene.

Tap av førerett forutsetter, i de saker representanten Godskesen tar opp, at en person faktisk ilegges straff for uaktsom føring av motorvogn som har medført dødsfall. Ved overføringen av kompetansen til å fastsette tap av førerett fra politiet til domstolene blir straffeprosessens rettssikkerhetsgarantier gitt anvendelse også i disse sakene, og muligheten til å fastsette en samordnet og rimelig reaksjon ble derav bedre ved overføringen. Domstolene får gjennom behandlingen av straffesaken mer inngående kjennskap til lovovertredelsen og gjerningsmannens personlige forhold som grunnlag for fastsettelsen av rettighetstapet.

I denne vurderingen vil også tidsaspektet inngå. Jeg ber om forståelse at jeg i den saken som det vises til ikke kan foreta en vurdering av om dette var en adekvat reaksjon fra domstolens side.