Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:530 (2010-2011)
Innlevert: 13.12.2010
Sendt: 14.12.2010
Besvart: 17.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Mener statsråden at det ikke er behov for habiliteringstilbudet til barn ved Valnesfjord Helsesportsenter?

Begrunnelse

Valnesfjord Helsesportsenter har siden 1982 drevet tilbud om rehabilitering for mange pasientgrupper. Senteret gir blant annet et habiliteringstilbud til barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. Videre gis det tilbud om rehabilitering til pasienter med hjerte- og lungesyke, revmatikere og overvektige. Senteret har også gitt tilbud om arbeidsrettet rehabilitering innenfor ordningen "raskere tilbake".
Valnesfjord Helsesportsenter driver forskning, utdanning og utviklingsarbeid på rehabiliteringsområdet, og gir brukerne et tverrfaglig tilbud. Fra 2011 skal senteret være et nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn.
Valnesfjorden helsesportsenter har hatt avtale med Helse Nord, men deler av avtalen er ikke forlenget som følge av en anbudskonkurranse. Dette gjelder blant annet habiliteringstjenester til barn. Det er imidlertid åpenbart at det er behov for de tjenestene som senteret tilbyr, i tillegg til andre tiltak som har vunnet frem i anbudskonkurransen. I nasjonal handlingsplan for habilitering av barn og unge (Helsedirektoratet, 2009) framkommer at Helse Nord har lavest volum pr. innbygger på tjenesten. Det må derfor stilles spørsmål om Helse Nord har sørget for tilstrekkelig kapasitet i habiliteringstilbudet til barn. Det fremstår også som paradoksalt at et av landets fremste kompetansemiljø 'ikke lenger skal få gi et opptreningstilbud til barn med Cerebral Parese og/barn med muskelsykdom.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som vist til i mitt svar i brev til Stortinget av 12.11.2010 var hensikten med overføring av bestilleransvar og finansieringsansvar til de regionale helseforetakene å utvikle et bedre tilbud til befolkningen, og legge til rette for tettere samhandling mellom sykehus og de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene. I Oppdragsdokument 2008 er det bl.a. presisert at Helse Nord RHF skal videreutvikle og styrke barnehabiliteringstjenestene. I Oppdragsdokument 2010 er det vist til Handlingsplan for habilitering av barn og unge, og at det forutsettes at de regionale helseforetakene følger opp tilrådningene i handlingsplanen.

Helse Nord RHF opplyser at en mener det er behov for habiliteringstilbud for barn også i kommende avtaleperiode, og i konkurransegrunnlaget for denne anskaffelsen ble det ikke foretatt reduksjoner i anslått behov for denne tjenesten. For en del andre tjenester ble det i kravspesifikasjonen angitt hvilke tilbud som skulle gis større vekt, og hvilke som skulle ha mindre omfang i kommende avtaleperiode.

I kravspesifikasjonen er det lagt vekt på at rehabiliteringstilbudet skal ha høy kvalitet og holde spesialisthelsetjenestenivå. Konkurransen som var utlyst var inndelt i 35 ytelser som det kunne leveres tilbud på. Institusjonene som leverte tilbud ble evaluert i forhold til tilbudt kvalitet, pris og tilgjengelighet. Kvalitet vektlegges noe høyere enn de øvrige tildelingskriteriene. Videre vil pris vektlegges høyere enn tilgjengelighet. Helse Nord RHF forbeholdt seg retten til å velge kombinasjon av tilbydere som samlet dekker ulike behov for pasientene, jf. ansvar for å sørge for et behandlingstilbud i hele helseregionen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.

Totalt ble det lagt opp til en ramme på om lag 175 mill. kroner pr. år, noe som tilsvarer en økning på 8,5 mill. kroner fra 2010-nivå. Helse Nord RHF har dermed økt sitt innkjøp fra private rehabiliteringsinstitusjoner. Økt krav til kvalitet, endret vurdering av behov for ulike ytelser, og krav om tilbud til ekstra hjelpetrengende pasienter, vil innebære endringer i forhold til hva som i dag kjøpes. De enkelte institusjoner har også levert ulike tilbud. Evalueringen med utgangspunkt i fastsatte tildelingskriterier kan gi et annet resultat enn dagens avtaler, ut fra hva som er tilbudt av kvalitet, pris og tilgjengelighet. Helse Nord RHF viser til at det er naturlig og riktig at det skjer endringer.

Helse Nord RHF presiserer at Valnesfjord Helsesportssenter er en viktig aktør innen rehabilitering i regionen, og har også fått tildelt om lag 30 prosent av den samlede regionale økonomiske rammen. For dette skal de yte om lag 17 prosent av det samlede volumet målt i antall pasientdøgn.

Valnesfjord Helsesportsenter har fått tildelt følgende ytelser:

- overvekt voksne

- overvekt barn og unge

- habilitering – intensiv trening voksne

- habilitering – intensiv trening barn og unge

- hjerneslag i kronisk fase

- hjerte- karsykdommer voksne

- KOLS

- multipel sklerose, yngre

- post-polio

- CP barn (multifunksjonshemmede)

- muskel-skjelettlidelser

- inflammatoriske revmatiske lidelser voksne

- barn med revmatiske lidelser

- ikke-inflammatoriske revmatiske lidelser

- rehabilitering med utdanning og arbeid som mål

Av oversikten ovenfor framgår at Valnesfjord Helsesportssenter er tildelt ytelsen habilitering – intensiv trening barn og unge, ytelsen Cerebral Parese (multifunksjonshemmede) og ytelsen inflammatoriske revmatiske lidelser for barn. Dette utgjør samlet 2 528 døgn pr. år. I tillegg kommer tilbud innen ytelsen overvekt barn og unge.

Valnesfjord Helsesportssenter nådde ikke opp i konkurransen om ytelsen Muskelsyke barn og Cerebral parese for barn (unntatt multifunksjonshemmede). Dette utgjør samlet 322 døgn pr. år.

Totalt sett har Valnesfjord Helsesportssenter blitt tildelt hoveddel av tilbud til barn og unge i regionen.

Som det går fram ovenfor benytter Helse Nord RHF tjenester ved Valnesfjord Helsesportssenter i stor grad, også når det gjelder tilbud til barn og unge.