Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:534 (2010-2011)
Innlevert: 14.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle elever får et tilbud om leirskole i løpet av skoletiden?

Begrunnelse

Leirskoleopphold er en viktig opplevelse for skoleelever. Det er derfor viktig at alle elever gis et slikt tilbud. Tilskuddsordningen til leirskoleopplæring som kommunene får fra staten skal stimulere kommunene til å gi alle elevene et leirskoleopphold i løpet av skoletiden. Likevel er det ikke alle skoler som arrangerer leirskoler. Når trange utdanningsbudsjett skal vedtas, er dette et område hvor det er stor fare for kutt. I følge fylkesmannen i Rogaland var det 5500 elever av 6000 som i fjor reiste på leirskole i Rogaland. De kommende årene kan resultat bli at langt færre elever får sjansen til å reise på leirskole fra Rogaland.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den statlige, øremerkede tilskuddsordningen på Kunnskapsdepartementets budsjett (Kap 225 post 66) har som formål å bidra til finansiering av leirskoleopplæring. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke lønnsutgiftene til lærerne under leirskoleopphold. Målet med ordningen er å stimulere kommunene til å gi alle elever et leirskoleopphold i løpet av den tiårige grunnskolen. Det øremerkede tilskuddet til leirskoleopphold for elevene ble fra og med 1.1.2004 lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

Kommunene har imidlertid ikke plikt til å tilby og elevene har ikke rett til leirskoleopphold. Etter opplæringsloven § 2-3 første ledd kan en del av undervisningstiden benyttes til leirskoleopplæring.

Dette betyr at det er kommunene selv som har ansvar for å finansiere eventuelle leirskoleopphold for elevene. Bak ordningen slik den er utformet ligger bl.a. prinsippet om kommunalt selvstyre.

Tall fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) viser at siden 2001 har om lag 10 prosent av alle elevene i grunnskolen planlagt å reise på leirskole i løpet av skoleåret. Ettersom grunnskolen til sammen utgjør 10 år, og om lag 10 prosent planlegger å reise på leirskole hvert år, tyder dette på at de aller fleste får et tilbud i løpet av grunnskolen.

Her kan det naturligvis være forskjeller mellom kommuner. Når det gjelder Rogaland, som representanten Høybråten viser konkret til, viser tall for skoleåret 2009-10 at 5 574 av 58 943 elever reiste på leirskole. For inneværende skoleår er foreløpige tall 5 622 av 58 978 elever, altså en liten økning. Dette utgjør noe i underkant av 10 % av elevene (9,5 % begge år).

Jeg har forståelse for at det kan oppleves frustrerende at enkelte kommuner kutter i budsjettene slik at elever ikke får tilbud om leirskoleopphold. På grunn av den kommunale handlefriheten på dette området, oppfordrer jeg skoler, foreldre og elever som henvender seg til meg i slike tilfeller om å ta dette opp med politikerne i sin kommune.

Ut over dette er regjeringens viktigste bidrag å arbeide for gode rammebetingelser og en solid økonomi for kommunene.