Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:540 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Helse- og omsorgsdepartementet sendte i oktober 2010 en forespørsel til de regionale helseforetakene om oversikt over direktørers sluttpakker og oversikt over direktører som har beholdt sin topplederlønn ved overgang til annen stilling i de regionale og lokale helseforetakene de siste fem årene. I svaret fra Helse Sør-Øst inngår ikke tall fra Oslo Universitetssykehus og Vestre Viken HF.
I hvilket omfang har sluttpakker og opprettholdelse av lederlønn tross lavere stillinger vært praktisert i disse helseforetakene?

Begrunnelse

KrF ba i september 2010 om en utredning fra Stortingets utredningsseksjon om oversikt over direktørers sluttpakker eller direktører som har beholdt topplederlønn og fortsatt jobber i hhv de regionale eller lokale helseforetakene. I svarene fra de regionale helseforetakene fremgår det at det er liten oversikt over dette, særlig i Helse Sør-Øst. I brev til departementet av 10.11.2010 skriver Helse Sør-Øst at dersom informasjonen som innmeldes i brevet ikke vurderes å være dekkende for hva som er etterspurt, bes det om at det i en eventuell ny bestilling blir gitt klare definisjoner og presiseringer på aktuelle data. Departementet bør presisere hvilken informasjon det er nyttig å ha oversikt over med hensyn til lønnspraksis i de regionale og lokale helseforetakene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helse- og omsorgsdepartementet mottok 20. september 2010 en henvendelse fra Stortingets utredningsseksjon. I henvendelsen ba Stortinget om en oversikt over direktørers og andre lederes sluttpakker og en oversikt over direktører og andre ledere som beholder sin lønn i forbindelse med overgang til annen stilling i foretakene – de fem siste årene. Helse og omsorgsdepartementet videreformidlet forespørselen til de regionale helseforetakene 4. oktober 2010, med frist for besvarelse innen 1. november 2010.

Som representanten viser til, ble det i Helse Sør-Øst RHFs svar orientert om at oversiktene som ble utarbeidet ikke omfattet Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Helse Sør-Øst RHF har nå orientert om at dette ikke er korrekt, og at oversiktene omfatter Vestre Viken HF.

Helse Sør-Øst RHF har videre orientert om at oversiktene beklageligvis ikke omfatter Oslo universitetssykehus HF. Det vises til at dette skyldes endringer i foretaksstruktur, ledelsesstruktur og arkiver, og at det er vurdert som for omfattende og tidkrevende manuelt å fremskaffe opplysningene innenfor den gitte tidsfristen. Oslo universitetssykehus HF vil igangsette et arbeid for å få fremskaffet opplysningene. Jeg må derfor be om å få komme tilbake med opplysningene så snart det lar seg gjøre.

Både de regionale helseforetakene og helseforetakene er egne rettsubjekter med arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Dette innebærer at ansettelsesvilkårene for de ansatte, med unntak av administrerende direktør, besluttes i det enkelte foretak. Dette gjelder også beslutninger om videreføring av lønn ved overgang til annen stilling i foretaket. Ansettelsesvilkårene for administrerende direktør fastsettes av styret.

Som representanten kanskje er kjent med, har Nærings- og handelsdepartementet fastsatt retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak. Gjennom retningslinjene har staten klargjort relevante prinsipper for ansvarlig og god lederlønnspolitikk, både i forbindelse med fastsetting av lønn, pensjonsytelser og sluttvederlag for administrerende direktører og andre ledende ansatte. Retningslinjene omfatter de regionale helseforetakene, men har også vært praktisert i de underliggende helseforetakene.

Det er krav til at lønn, pensjonskostnader og sluttvederlag for administrerende direktør i de regionale helseforetakene og i helseforetakene skal fremgå av årsregnskapet. Helse- og omsorgsdepartementet redegjør for ansettelsesvilkårene til administrerende direktører i de regionale helseforetakene i Prop. 1 S. Helse- og omsorgsdepartementet har til vurdering om dette kravet ikke bare bør omfatte ansettelsesvilkårene til administrerende direktør, men også andre ledende ansatte, både i de regionale helseforetakene og i helseforetakene.

Tilleggssvar 7. februar 2011:

Oslo universitetssykehus HF

Nedenfor følger oversikt over sluttpakker og oversikt over ledere som har beholdt hele eller deler av sin lønn etter overgang til annen stilling i helseforetaket. Innhenting av informasjon har basert seg på manuelle gjennomganger av personalmapper i de ulike klinikkene.Sluttpakker2005 - 2009

1 2 3 4

2005 2006 2007 2008 2009

Spesifiseres på type leder Antall avtalte sluttpakker Kostnads-ført ved realisering av sluttpakker Antall avtalte sluttpakker Kostnads-ført ved realisering av sluttpakker Antall avtalte sluttpakker Kostnads-ført ved realisering av sluttpakker Antall avtalte sluttpakker Kostnads-ført ved realisering av sluttpakker

Direktør 1 588 000 1 627 000

Direktør 1 378 000 1 379 000

Avdelingsleder nivå 2 1 448 000

Avdelingsleder nivå 2 1 367 000

Avdelingsleder nivå 2 1 153 000 1 153 000

Avdelingsleder nivå 2 1 322 000

Avdelingsleder nivå 3 1 77 000 1 77 000

Avdelingsleder nivå 3 1 511 000 1 511 000

Avdelingsleder nivå 3 1 85 000

Avdelingsleder nivå 3 1 77 000

Avdelingsleder nivå 3 1 519 000

Kostnader til direktører og andre ledere som har beholdt hel eller deler av lønn etter overgang til annen stilling i helseforetaket2005 - 2009

Kostnader knyttet til direktører og andre ledere som har beholdt sin lønn etter overgang til annen stilling i foretaket

Spesifiseres på type leder 2005 2006 2007 2008 2009

Tittel

Direktør 173 000 347 000 347 000

Direktør 156 000

Direktør 310 000

Direktør 0

Direktør 0

Leder nivå 2

Leder nivå 2 (redusert til 80 % lønn) 351 000

Leder nivå 2 113 700

Leder nivå 2 90 000

Leder nivå 3

Leder nivå 3 86 000 171 000 171 000 171 000 171 000

Leder nivå 3 97 000 97 000 97 000 97 000

Leder nivå 3 43 000 43 000

Leder nivå 3 0 0 0 0

Leder nivå 3 5 000 5 000 5 000 5 000

Leder nivå 3 0 0 0

Leder nivå 3 0 0

Leder nivå 3 39 000 39 000 39 000

Leder nivå 3 79 000

Leder nivå 3 22 000 22 000 22 000

Leder nivå 3

Leder nivå 3 90 000 217 000 217 000 217 000 217 000

Leder nivå 4

Leder nivå 4 30 000 81 000

Leder nivå 4 46 000

Sum 490 000 724 000 971 000 2 167 700