Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:545 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvilke konkrete planer har regjeringen for videreutviklingen av Frivillighetsregisteret, og hvilke forenklingstiltak for frivillig sektor vil komme i 2011?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2011 står det en rekke steder at arbeidet med forenklingstiltak for frivillig sektor vil bli fulgt opp i 2011. Frivillighetsregisteret er en nøkkeloppgave i så måte. Regjeringen selv uttaler at Frivillighetsregisteret skal bidra til å spare både organisasjonene og det offentlige for unødig byråkrati og dobbeltarbeid samt gi systematisk informasjon om frivillig sektor til bruk i politikkutforming og forskning. Det er videre etablert et brukerforum som skal sikre en systematisk dialog mellom Brønnøysundregistrene som registerorgan, og representanter fra frivillig virksomhet som brukere. Representanter fra frivilligheten etterlyser når endringer og forbedringer av frivillighetsregisteret skal komme. I den forbindelse er det nyttig for stortinget å få ta del i hvilke tanker regjeringen gjøre seg om videreutvikling av frivillighetsregisteret bortsett fra inkludering av momskompensasjonsordningen.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som varslet i budsjettproposisjonen, vil Kulturdepartementet fortsette arbeidet med forenkling. Videreutviklingen av Frivillighetsregisteret vil bli sett i sammenheng med dette arbeidet.

I Stortingets behandling av statsbudsjettet fremhevet komiteens flertall barne- og ungdomsorganisasjonenes særskilte utfordringer og ba departementet ta spesielt hensyn til disse i arbeidet med forenkling. Vi har på denne bakgrunn valgt å starte med utfordringene til barne- og ungdomsorganisasjonene.

Vi har invitert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner til å sitte i en arbeidsgruppe sammen med departementet. Arbeidsgruppens mandat skal utformes i samråd med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er sektoren selv som kjenner best hvilke utfordringer de står ovenfor.