Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:547 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Besvart: 05.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Jeg viser til St.meld. nr 15 (2003-2004) Om rovvilt i norsk natur, og Innst. S. nr. 174 (2003-2004). Østfold er et av de områdene som tar den største belastningen av rovdyrforliket siden fylket er innenfor ulvesonen, og i tillegg har mange grenseulver.
Mener statsråden at bestandsmålet er nådd når tre ynglende og helnorske familiegrupper er påvist innenfor ulvesonen, eller må det være fire før man kan beskatte ulver i denne sonen?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjeldende bestandsmål for ulv er tre helnorske ynglinger innenfor det nærmere avgrensete forvaltningsområdet for ynglende ulv, den såkalte ulvesonen. Det fremgår av rovviltforskriften at når bestandsmålet på tre helnorske ynglinger innenfor ulvesonen er nådd er det de regionale rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus fylke) og region 5 (Hedmark fylke) som i fellesskap har forvaltningsmyndigheten for ulv i disse regionene, herunder myndighet til å vedta kvoter for lisens- og skadefelling. Direktoratet for naturforvaltning beholder imidlertid forvaltningsmyndigheten for ulv i norsk-svenske grenserevir, jf. rovviltforskriften.

Det er nå klart at vi i 2010 for første gang har nådd målet om tre helnorske ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Ynglingene er registrert i henholdsvis Slettås-reviret og Kynna-reviret (begge i Hedmark fylke) og i Linnekleppen-reviret i Østfold. Det var en stund usikkert om Linnekleppen-reviret også strakk seg inn i Sverige, og således måtte defineres som et grenserevir. Ferske sporingsundersøkelser utført av Høyskolen i Hedmark gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt – Rovdata - har nå bekreftet at også ulveflokken i Linnekleppen-reviret er helnorsk.