Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:552 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 06.01.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En gasspeis utnytter energien 100 %, noe som ville styrket energiforsyningen betydelig i en tid med høye strømpriser og lav magasinfylling. Den er brukervennlig og gir rask effekt. I Stavanger Aftenblad 15.12.10 pekes det på at byggforskriften i praksis innebærer et forbud mot gasspeis. Bakgrunnen er at minst 40 % av en boligs energibehov nå skal komme fra fornybar kilder utenom elektrisitet.
Er dette en tilsiktet effekt, eller vil statsråden se på regelverket for å kunne bruke mer norsk gass i Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet berører i hovedsak krav om energibruk etter plan- og bygningslovgivningen. Olje- og energiministeren har derfor oversendt spørsmålet til besvarelse fra kommunal- og regionalministeren.

Regjeringen vil at det bygde miljø utformes ut fra hensynet til en bærekraftig utvikling. Et av målene i bygningspolitikken er å fremme lavere energibruk og å redusere klimagassutslipp fra bygg. Ny plan- og bygningslov stiller derfor krav om forsvarlig energibruk og gir en klar hjemmel for å styre de energikildene som kan brukes til hovedoppvarming. Energiforsyningskravet gjelder for nye bygg og ved hovedombygging. Den byggtekniske forskriften følger opp loven ved å stille krav om at minimum 40 prosent av varmebehovet i bygg under 500 m2 samt minimum 60 prosent av varmebehovet i bygg over 500 m2, skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossilt brensel. Hvilken energiforsyning som installeres i tillegg, reguleres ikke. Forskriften inneholder med andre ord ikke noe forbud mot bruk av elektrisitet og fossilt brensel. Blant annet kan bruk av fossilt brensel, herunder naturgass i gasspeis, være viktig i den kaldeste perioden av året. Dette er med på å sikre forsyningssikkerheten. For øvrig legger forskriften ingen begrensninger på bruk av biogass.

Økt energiproduksjon fra fornybare energikilder, mer effektiv energibruk, redusert bruk av elektrisitet og fossilt brensel til oppvarming og økt bruk av vannbåren varme basert på fornybar energi er de sentrale elementer i norsk energiomleggingspolitikk. Omlegging er ønskelig både av miljø- og forsyningshensyn og fordi elektrisitet er høyverdig energi som i størst mulig grad bør forbeholdes el-spesifikke formål. Det gjelder for eksempel elektrisk utstyr og belysning. For oppvarming av bygg finnes det gode løsninger som ikke er basert på elektrisitet og fossilt brensel. Kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift bygger opp under mål i energipolitikken. Forskriften følger også opp tiltak og målsetninger i klimaforliket knyttet til plan- og bygningsloven.