Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:553 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Besvart: 21.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det er tidligere kjent at lokale Nav ledere i Kristiansand har valgt å si opp sine stillinger pga. regjeringens kutt i ressursene til de lokale Nav kontorene. Andre plasser i landet føler kommuneadministrasjonene at de blir overkjørt i drøftingene når stillinger skal reduseres.
Hvordan vil statsråden sikre at aktiviteten hos Nav lokalt kan opprettholdes på samme nivå som for 2010, og uten at store stillingskutt må gjennomføres?

Begrunnelse

I Kristiansand har to lokal NAV ledere valgt å si opp stillingene sine i protest mot at regjeringen kutter i ressursene til de lokale NAV kontorene. I følge oppslag i media vil bevilgningene til Nav for 2011 føre til 160 færre stillinger, sammenliknet med 2010. I Bø i Nordland viser kommuneadministrasjonen til at de blir overkjørt og ikke tatt med i drøftingene når stillinger skal reduseres. Frustrasjonen er stor og lokale NAV ledere føler seg maktesløse når de ser at de ikke har mulighet til å følge opp brukere og oppgaver de er pålagt å løse. Slitasjen på de ansatte i førstelinjen på grunn av for lite ressurser kan føre til økt sykefravær og dårligere individuell oppfølging av brukere.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Arbeids- og velferdsdirektoratet får tildelt en samlet ramme til drift av Arbeids- og velferdsetaten. Innenfor denne rammen og med visse føringer har direktoratet selv ansvar for å fordele midlene slik at etaten kan nå målene som er satt. Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett ble vesentlig styrket både i 2009 og i 2010. Fra saldert budsjett 2009 til saldert budsjett 2010 økte etatens driftsramme (kap. 605, post 01) med 1,1 mrd. kroner. Den styrkingen er i all hovedsak videreført i statsbudsjett for 2011.

Flere oppgaver er i samme tidsrom blitt flyttet ut av Arbeids- og velferdsetaten. Oppgaver knyttet til frikort og oppgjør for pasienttransport er flyttet fra Arbeids- og velferdsetaten til helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og helseforetakene. Dette gir færre oppgaver og henvendelser til NAV-kontorene. Etatens driftsbudsjett er redusert som følge av dette.

Siden Arbeids- og velferdsetaten ble etablert i 2006 er også oppgaver flyttet fra NAV-kontorene til andre enheter i etaten. Disse endringene er gjennomført for at NAV-kontorene skal kunne konsentrere innsatsen om brukernære oppgaver, som veiledning og oppfølging med sikte på overgang til arbeid og aktivitet.

Nivået på arbeidsmarkedstiltakene er redusert fra 2010 til 2011. Når nivået på arbeidsmarkedstiltakene reduseres, reduseres også arbeidsmengden til etaten og driftsrammene til Arbeids- og velferdsetaten korrigeres for dette. Dette vil også ha virkning på ressurstildelingen til NAV-kontorene.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at de arbeider ut fra at budsjettrammene som følger av statsbudsjettet for 2011 ikke skal ha negative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetatens samlede tjenesteyting og publikumsservice.