Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:554 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 22.12.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvor mange lærere i Østfold har benyttet seg av etter- og videreutdanningstilbud, og hva er årsaken til at tilbud som dette ved Høgskolen i Østfold ikke blir brukt?

Begrunnelse

Senter for kompetanseutvikling ved Høgskolen i Østfold driver et kurs i pedagogikk, som dreier seg om grunnleggende regning.
Etter stor interesse for kursene i vår, har det i høst vært så få påmeldte at de har vært nødt til å avlyse hele kurset.
Samtidig er det kjent at åttende-klassingene fra Østfold, sammen med elevene fra Telemark, liggende på bunn av resultatlista fra de nasjonale prøvene i regning.
Lærere forteller at det er vanskelig på arbeidsplassen å få dra på slike regneopplærings-kurs, fordi det da må leies inn vikarlærere ved skolene.
Jeg mener det er liten tvil om at kursene har effekt. Hobøl kommune kan skilte med best resultat fra de nasjonale prøvene, av kommunene i Østfold. Til tross for at den lille kommunen har ligget svært dårlig an på denne resultatlista tidligere. De har valgt å benytte seg av kurs.
Responsen senteret har fått på kursene er veldig bra. Lærerne er ivrige, mottakelige og interesserte i å lære nye metoder i sin pedagogikk.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representant Line Henriette Hjemdal spør om hvor mange lærere som har benyttet seg av etter- og videreutdanningstilbud i Østfold. Hun ønsker også svar på hva årsaken er til at et kurs i grunnleggende regning ved Høgskolen i Østfold fikk for få søkere til å kunne starte opp i høst.

For inneværende skoleår, studieåret 2010/2011, viser tallene for opptak til videreutdanning i Østfold at

- 62 lærere benytter frikjøpte studieplasser

- 28 lærere benytter andre selvvalgte studieplasser

Videreutdanningen delfinansieres av staten blant annet ved at det gis forhåndstilsagn om dekning av 40 % av vikarutgiftene. Rapportering etter oppstart i høst viser at 64 % av den opprinnelige fullmakten til vikarmidler benyttes. Dette er om lag som landsgjennomsnittet, og viser ikke noe spesielt for Østfold i denne sammenhengen.

Videreutdanning i egen regi kommer i tillegg, og viser at åtte skoleeiere for grunnskolen rapporterer om 58 deltakere. Tallene for videregående opplæring viser at 60 lærere deltok i videreutdanning i skoleeiers egen regi.

Når det gjelder etterutdanning viser tallene for 2009 at Østfold ligger noe under landsgjennomsnittet når det gjelder andel grunnskoler som rapporterer å ha deltatt i etterutdanning i leseopplæring, regneopplæring og elevvurdering. Når det gjelder IKT i fagene deltar Østfold på linje med landsgjennomsnittet, men over når det gjelder veiledning av nyutdannede lærere og fagspesifikke kurs. Østfold har flest deltakere på elevvurdering, dernest i bruk av IKT i fagene. Når det gjelder videregående opplæring var det 760 deltakende lærer/rådgivere, og 3316 deltakere i fag- og yrkesopplæringen.

Deltakerundersøkelsen (Rambøll 2010) viste at Høgskolen i Østfold fikk gjennomgående svært god vurdering når det gjelder kvaliteten på studietilbudene fra lærerne som gjennomførte videreutdanningen. Vurderingen ligger over landsgjennomsnittet både når det gjelder deltakernes vurdering av samlingsbasert og nettbasert undervisning. Tilsvarende gjelder vurdering av tilrettelegging ved institusjonen, og faglige og fagdidaktisk innhold.

Når det gjelder avlysning av et kurs i høst i grunnleggende regning vises det til for lav påmelding som grunn for å avlyse. Dette dreier seg om et 2-dagers etterutdanningskurs, og inngår ikke i den statlig finansierte videreutdanningen. Høgskolen i Østfold opplyser at det er interesse blant lærerne for å følge denne type kurs, men at det er et problem for rektorer å finne tilstrekkelig med vikarer. Det var dette som var den årsaken til avlysningen i høst. Høgskolen og skoleeierne i Østfold samarbeider om disse etterutdanningstilbudene, og om å finne gode løsninger, og vil ta med vikarsituasjonen i de fremtidige vurderingene.