Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:556 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er for lengst blitt vinterlige forhold igjen på landets veinett. Salting er i gang. Norge bruker fortsatt store mengder salt i arbeidet med å skape vintersikre veier. Jeg er kjent med SVV Forsknings- og utviklingsprogram Salt Smart som skal avsluttes i 2011. Men hovedfokus synes å være på reduksjon av miljøskader. Viktigere er det å få frem dokumentasjon på eventuelle effekt innen trafikksikkerhetsarbeidet.
Vil statsråden sørge for at det fremskaffes ny dokumentasjon på om veisalting gir sikrere veier og færre ulykker?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at Statens vegvesen for tiden gjennomfører et stort etatsprogram kalt Salt Smart. Gjennom dette programmet arbeides det for å opprettholde god fremkommelighet og sikkerhet uten uakseptable miljøskader. Det arbeides kontinuerlig med å dokumentere trafikksikkerhetseffekter.

Transportøkonomisk institutt angir i sin trafikksikkerhetshåndbok at salting har en sikkerhetsmessig effekt på ca. 15 prosent, med variasjon fra 7 til 22 prosent for de ulike undersøkelsene. Det er også henvist til undersøkelser som viser at opphør av salting gjennom en hel vintersesong har gitt ulykkesøkning på i gjennomsnitt 12 prosent, med en variasjon på fra – 4 til + 30 prosent.

Jeg mener at det finnes dokumentasjon på den sikkerhetsmessige effekt av vegsalting, og at etatsprogrammet Salt Smart vil kunne frambringe ytterligere informasjon om innvirkningen på trafikksikkerheten. Jeg vil derfor nøye få vurdert effektene av programmet på framkommelighet, sikkerhet og miljø.