Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:557 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Teknisk ukeblad har en notis, der de skriver: Etter at Mattilsynet ble opprettet ble mattryggheten dårligere. Det sier en rekke kilder innad i tilsynet til bladet NITO refleks. Lokale næringsmiddeltilsyn tok i sin tid prøver for 75 millioner kroner årlig. Mattilsynet bruker nå kun 10 millioner på dette.
Kan statsråden garantere at mattryggheten i Norge er like bra etter Mattilsynet ble opprettet?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Innledningsvis vil jeg fremheve at mattryggheten i Norge i hovedsak er god. Det er ikke holdepunkter for at mattryggheten i Norge samlet sett er svekket etter at Mattilsynet ble etablert.

Ansvaret for at innsatsvarer og matvarer som produseres og omsettes oppfyller kravene i regelverket, ligger hos de enkelte virksomhetene som driver aktivitet i matproduksjonskjeden. For å sikre mattryggheten og ivareta hensynet til forbrukerne, fører Mattilsynet tilsyn med at virksomhetene etterlever regelverket.

Ettersom det er virksomhetene som har ansvaret for at de matvarene de produserer og omsetter er trygge, er det også virksomhetene som må ta ut eventuelle prøver som er nødvendige for å sikre dette. Mattilsynets tilsyn er basert på stikkprøvekontroll.

Det er riktig at Mattilsynet tar ut færre tilsynsprøver enn det som ble gjort av de kommunale næringsmiddeltilsynene (KNT). Dette er en ventet utvikling sett i lys av ansvarsfordelingen mellom virksomheter og myndigheter.

Mattilsynet opplyser at analysekostnadene til tilsynsprøver ved de tidligere KNT ikke direkte kan sammenlignes med Mattilsynets utgifter til analyse av tilsynsprøver. Ifølge Mattilsynet var det blant annet tidligere tradisjon for at noen KNT analyserte vannprøver parallelt med vannverkene, mens dette i dag bare gjøres som stikkprøver. Videre ble deler av salmonellaprogrammet dekket over KNTs budsjetter.

I tillegg til tilsynsprøvene, gjennomfører Mattilsynet en rekke omfattende overvåkings- og kartleggingsprogrammer. En stor del av programmene er knyttet til mattrygghet. Dette gjelder både hygiene (f.eks. salmonella og campylobacter), fremmedstoffer, medisinrester og plantevernmidler. Mattilsynet oppgir at analyseutgiftene til overvåkings- og kontrollprogrammene utgjør 118 mill. kroner for 2010.

Mattilsynet opplyser at de er opptatt av å ha kompetanse på uttak og vurdering av tilsynsprøver. Mattilsynet har i 2010 derfor etablert et nettverk med representanter fra alle Mattilsynets regioner for uttak og vurdering av tilsynsprøver. Det er gjennomført kurs for nettverkets medlemmer i 2010.