Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:558 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 04.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig med Utlendingsdirektoratet i at utlendingsloven § 23, jf utlendingsforskriften § 6-1 første ledd må tolkes slik at en håndballtrener som er utdannet idrettslærer fra universitetet i Zagreb verken er ”faglært” eller innehar ”spesielle kvalifikasjoner”, og hva mener i så fall statsråden at ”spesielle kvalifikasjoner” betyr?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av Røros idrettslag om et avslag på oppholdstillatelse for en håndballtrener fra Kroatia. Røros har i de siste årene satset på håndball som idrett og har i den forbindelse blant annet bygget en ny spillerhall med tre treningsflater. Det har imidlertid vist seg vanskelig å rekruttere høyt skolerte trenere. Røros har fått tak i NN fra Kroatia som er villig til å flytte til Norge for å trene Røros for å bringe Røros til nye håndballhøyder. NN har nå fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse med begrunnelse i at han ikke oppfyller kravet i utlendingsloven § 23 og at Røros idrettslag ikke har et håndballag i 1. divisjon.
NN er utdannet idrettslærer fra universitetet i Zagreb, med spesialisering i håndball. Norsk håndballforbund har i forbindelse med søknaden sendt brev til UDI der de viser til at norsk håndball har hatt en sterk vekst de senere årene og har blitt den tredje største idretten i Norge. Håndballforbundet skriver at det har vist seg både nødvendig og ønskelig med tilsig av internasjonale spillere og trenere til norske klubber. Videre understreker Håndballforbundet at NN er en høyt utdannet og erfaren trener med solid spillerbakgrunn. De trekker også fram at Kroatia (og tidligere Jugoslavia) er en sterk ballnasjon.
Fra august 2002 ble det innført en årlig kvote for faglærte/spesialister. Kvoten ble satt til 5000 faglærte/spesialister. Til nå har aldri kvoten vært fylt opp.
I St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring kan vi lese følgende om spesialistkvoten:

” For å få tillatelse som faglært/spesialist må søkeren være fagutdannet. (…) Som et alternativ til fagutdanning, kan søkeren ha såkalte spesielle kvalifikasjoner. Dette dekker to tilfeller: For det første er spesielle kvalifikasjoner aktuelt innenfor yrker der det finnes en fagutdanning, men hvor søkeren ikke har slik fagutdanning eller bare har deler av fagutdanningen. Søkeren kan da anses som faglært dersom vedkommende har ervervet tilsvarende kompetanse gjennom tilstrekkelig praktisk erfaring, eventuelt i kombinasjon med en viss opplæring, på det aktuelle fagområdet. For det andre er spesielle kvalifikasjoner aktuelt når det dreier seg om en kompetanse som det ikke er mulig å oppnå gjennom formell utdanning og som derfor er ervervet gjennom praktisk erfaring. Det vil bero på en konkret vurdering om søkeren kan sies å ha spesielle kvalifikasjoner.”

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Utlendingsdirektoratet har opplyst at vedtaket stortingsrepresentanten viser til er påklaget til Utlendingsnemnda. Jeg ønsker ikke å kommentere de konkrete vurderingene i saken så lenge den er under klagebehandling.

Utgangspunktet etter utlendingsloven § 23 og utledingsforskriften § 6-1 første ledd er at trenere kan få oppholdstillatelse dersom de er faglærte eller har spesielle kvalifikasjoner. For å anses som faglært må søkeren ha fagutdannelse tilsvarende videregående skoles nivå, ha fagbrev eller ha utdanning fra høyskole eller universitet. Søkere som ikke har en formell fagutdanning, kan også anses å ha spesielle kvalifikasjoner dersom de har ervervet seg kompetanse tilnærmet lik nivået på slik utdanning eller slikt fagbrev gjennom praktisk erfaring på det aktuelle fagområdet, eventuelt i kombinasjon med en viss opplæring. Det følger av fast forvaltningspraksis at det må gjelde idrett på høyt nivå. I håndball vil det omfatte de to øverste divisjonene. Som hovedregel vil Utlendingsdirektoratet legge Norges håndballforbunds uttalelse til grunn for vurderingen av søkerens kompetanse.

Det er i tillegg et vilkår for oppholdstillatelse at trenerens kompetanse er relevant for det arbeidet som skal utføres. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Det er videre krav til at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.