Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:560 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 03.01.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Statsråden skriver i svar på spørsmål 484 at Mattilsynet har mottatt bare 3 søknader om unntak fra kravet om lusebehandling ved badebehandling i lukket enhet som trer i kraft 01.11.10. Det må bety at enten er det galt som Mattilsynet hevder i DN 8/12 at storparten av oppdretterne ikke har slike anlegg, eller så har ikke storparten av oppdretterne søkt dispensasjon fra kravet om badebehandling i lukket enhet.
Hva vil statsråden gjøre for å bringe pålitelige fakta om dette til sin egen og Stortingets kunnskap?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er alltid opptatt av å overbringe Stortinget riktige opplysninger.

På bakgrunn av spørsmål 484 til skriftlig besvarelse ba jeg Mattilsynet om oversikt over hvor mange dispensasjonssøknader de hadde fått som følge av ”de nye luseforskriftene”. Mattilsynet oppga at det på daværende tidspunkt var kommet inn tre søknader knyttet til lukket behandling. To av søknadene omfattet til sammen 10 lokaliteter.

Jeg har også bedt Mattilsynet om nærmere opplysninger knyttet til spørsmål nr 560. Mattilsynet opplyser at de i tillegg til dispensasjonssøknadene har fått et stort antall henvendelser fra næringen knyttet til innføringen av krav til lukket behandling. Med bakgrunn i dette valgte Mattilsynets regiondirektør Bjørn R. Knudtsen å ta opp saken i sitt innlegg på TEKMAR konferansen i Trondheim, for å presisere kravene i regelverket, herunder at behandling av lakselus i lukkede systemer er et krav fra 1. januar 2011. Dette synes jeg var både riktig og viktig.

I arbeidet med lakselusbekjempelsen er Mattilsynets innsats og troverdighet viktig. Lakselusforskriften, fastsatt 18. august 2009 – og senere endret, er myndighetenes viktigste redskap i dette viktige arbeidet. Jeg har understreket med all mulig tydelighet at jeg forventer at næringen iverksetter alle nødvendige tiltak for å få kontroll med lakselus og særlig resistent lakselus. Jeg har også understreket at jeg forventer at Mattilsynet, om nødvendig, gjør bruk av alle forskriftens virkemidler. Det er i den sammenheng viktig at Mattilsynet har god dialog med oppdretterne, og det er min vurdering at tilsynets klare holdning og kommunikasjon i denne konkrete saken legger et godt grunnlag for at næringen vil følge regelverket fra 1. januar 2011.

I fjor fikk jeg månedlige rapporter fra Mattilsynet om lakselussituasjonen og -utviklingen. I og med at lakselusbekjempelsen nå er over i en mer stabil fase, vil det i 2011 bli noe færre rapporteringer av denne typen, to hvert halvår. På det første rapporteringsmøtet i år, etter vinteravlusingen, vil det være naturlig at Mattilsynet bl.a. informerer om hvordan næringen har etterkommet det nye kravet om lukket lusebehandling. Samtidig er det innført krav om hyppigere innrapporteringer (ukentlige, mot tidligere månedlige) fra oppdretter av lusetall til Mattilsynet, slik at Mattilsynet vil sitte med mer oppdatert informasjon om lusestatus i anleggene.