Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:562 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 07.01.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): En del norske firmaer flytter hele eller deler av sin virksomhet til utlandet pga. bedre inntjening m.m. Et eksempel er Sperre Støperi i mitt hjemfylke Hedmark.
Har statsråden noen strategi for at næringslivet ikke forsvinner til utlandet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen arbeider for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi slik at lønnsomme næringer får utvikle seg. God omstillingsevne, kunnskap og god evne til å se mulighetene i markedet er avgjørende for norsk næringsliv for å lykkes internasjonalt og på hjemmemarkedet. Stadig større deler av norsk industri og næringsliv er utsatt for internasjonal konkurranse. Forutsigbarhet i rente- og valutautviklingen er vesentlig for disse virksomhetene. En ansvarlig økonomisk politikk er derfor avgjørende for en positiv utvikling i norsk næringsliv.

Regjeringen legger til rette for at næringslivet skal videreutvikle seg i Norge og at Norge skal være et godt land å drive næringsvirksomhet i. Regjeringen la fram omfattende tiltak for å redusere virkningene av finansuroen. Vi har kommet igjennom finansuroen med den laveste ledigheten i Europa, og norsk næringsliv har klart seg bedre enn i de fleste andre europeiske land.

Selv om Norge har vært skjermet for mange virkninger av finansuroen, vet vi at industrien møter utfordringer i mange markeder. Noen sektorer har en krevende etterspørselssituasjon med overkapasitet som resultat.

Jeg har stor forståelse for at det er tungt for de som mister arbeidsplassene sine, slik som ved Sperre Støperi i Hedemark. Jeg forventer at bedriften samarbeider med arbeidsmarkedsmyndighetene for å bistå de berørte med å finne ny jobb.

Utenlandske virksomheter ønsker i mange tilfeller å investere i Norge. På samme måte kan norske bedrifter være tjent med å investere i utlandet. Investeringsmotivene kan være mange og sammensatte, som for eksempel å få tilgang til kunnskap og kompetanse; komme inn på markeder for innsatsfaktorer, produkter og tjenester; og å drive foretningsutvikling og restrukturering. Slike prosesserer er i utgangspunktet nødvendig for å oppnå økt verdiskaping. Det bidrar også til nye foretningsmuligheter.

Regjeringen legger stor vekt på å ha en løpende dialog med næringslivet om hva som er en god næringspolitikk. Dialogen og innspill fra næringslivet vil også i fremtiden være viktige bidrag i utformingen av næringspolitikken. Regjeringen vil føre en politikk som tar vare på og utvikler Norges konkurransefortrinn og bidrar til fortsatt vekst i hele landet.