Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:563 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til at Norge har endret praksis slik at hornhinner ikke lenger kan benyttes ved donorkort eller der pårørende blir spurt om organdonasjon generelt. Så vidt vites er Norge alene i Europa om en slik praksis, noe som også innebærer at Norge i større grad må importere hornhinner. Utafra spørreundersøkelser ser det heller ikke ut til at befolkningen ser annerledes på donasjon av hornhinner enn av andre organer.
Vil statsråden revurdere dagens praksis?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ordningen med donorkort innebærer ikke juridiske forpliktelser. Ordningen administreres i sin helhet av Stiftelsen Organdonasjon, som via apotek, helseinstitusjoner o.a. distribuerer brosjyrer med donorkort. Donorkortets utforming og innhold er altså en sak for stiftelsen å avgjøre. Helse- og omsorgsdepartementet støtter stiftelsens virksomhet økonomisk, og i forbindelse med ”donasjonsdagen” har jeg uttrykt min støtte til det arbeidet som gjøres på området. Å bruke donorkortet vil være en måte å bevisstgjøre den enkelte om donasjonsspørsmålet, samtidig som det er informasjon til pårørende. Uavhengig av dette, må spørsmålet om donasjon av organer fra avdøde alltid tas opp med avdødes pårørende. En aksept fra pårørende er avgjørende for om organdonasjon til transplantasjon blir realisert.

Hornhinner defineres ikke som organer. Virksomhet knyttet til donasjon og transplantasjon av disse reguleres gjennom forskrift av 7. mars 2008 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Det kreves samtykke fra pårørende for uttak av både hornhinner og organer, men arbeidet med de to områdene organiseres forskjellig. Organtransplantasjon er transplantasjon av organ med blodgjennomstrømning og krever spesiell medisinering for ikke å bli avstøtt. Inngrepet må skje innen et visst antall timer. Hornhinnetransplantasjon er transplantasjon av vev, er ikke koplet til blodsirkulasjon, krever ikke medisinering og kan skje 1- 2 døgn etter uttak. I oppdragsdokument til regionale helseforetak har departementet bedt om at virksomhet knyttet til donasjon av hornhinner organiseres atskilt fra organdonasjon.

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag å etablere egne rutiner for å innhente samtykke til hornhinnedonasjon i samarbeid med Helsedirektoratet.

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg for å gjennomgå lovgivningen i tilknytning til transplantasjon, obduksjon av lik m.v. Forhold knyttet til donasjon og transplantasjon av hornhinner blir også vurdert i denne sammenheng.