Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:566 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har bak oss en lengre opptrappingsplan innen psykisk helse der man hadde som målsetting å få til et langt bedre behandlingstilbud innen psykiatrien. Dette dreide seg både om å gi flere pasienter raskere tilgang til hjelp og ikke minst få på plass flere fagpersoner og en bedre ressursutnyttelse. Det ser dessverre fortsatt ut for at denne sektoren fortsatt sliter med lange ventetider og for dårlig ressursutnyttelse.
Hva vil statsråden foreta seg for blant annet å utnytte bedre den ressurs som ligger i avtalespesialistene?

Begrunnelse

Det finnes fortsatt en rekke avtalespesialister innen psykiatrien som kun har små avtalehjemler til tross for at behovet for fagpersonell er meget stort. Dette gjelder både psykologer og psykiatere. Dette skjer i en tid med fortsatt lange ventetider og det faktum at ordningen med avtalespesialister er meget kostnadseffektiv. I Midt Norge kan det se ut som om man har lagt seg på en meget restriktiv ordning vedrørende avtalehjemler, og de som taper på det er pasientene. I Ålesund er det blant annet et senter med tre psykologer med avtalehjemler på 100 %, 40 % 0g 20 %. Her er det blant annet søkt om utvidelse av hjemler slik at pasientene får et bedre tilbud og flere kan få hjelp uten å være avhengig av størrelsen på lommeboka. Jeg ber om at statsråden setter seg inn i denne saken slik at avtalehjemlene kan utvides og ressursene utnyttes best mulig til det beste for pasientene. Det er også grunn til å påpeke at det bør igangsettes et arbeid for å kunne se på kostnadene knyttet til avtalespesialistene og det antallet pasienter disse behandler og sykehusenes kostnader per pasient innen sine tilbud overfor tilsvarende pasienter.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Avtalespesialistene utgjør en verdifull del av spesialisthelsetjenesten. I 2008 sto denne gruppen for 1 170 årsverk. Halvparten av årsverkene var innen somatiske fagfelt og halvparten innen psykisk helsevern – fordelt på psykiatere og spesialister i klinisk psykologi. I 2007 utførte somatiske legespesialister omkring 2,1 millioner polikliniske konsultasjoner – eller 35 pst. av all poliklinisk aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste det året. Også innen psykisk helsevern bidrar avtalespesialistene betydelig.

Gjennom opptrappingsplanen har det vært stort fokus på å kunne gi tilbud til de alvorligst syke pasientene, som i praksis må få sitt tilbud fra offentlige klinikker. Det synes imidlertid samtidig å være et ikke ubetydelig behov for polikliniske tjenester som kan ytes fra privatpraktiserende spesialister.

Det er de regionale helseforetakene som oppretter avtalehjemler og som må foreta de nødvendige prioriteringer mellom ulike typer tjenestetilbud på bakgrunn av de overordnede føringer som gis gjennom statsbudsjett og styringsdokumenter. Fra departementets side gis det tydelige styringssignaler om at ventetider skal ned og fristbrudd fjernes.

Det arbeides for øvrig med å få på plass medisinsk rapportering fra avtalespesialistene etter samme system som for somatisk poliklinisk behandling på sykehus. Dette vil legge til rette for å kunne sammenligne aktivitet og pasientsammensetning hos avtalespesialistene med aktiviteten ved helseforetakenes poliklinikker.