Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:568 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er blitt kjent at det nå planlegges å redusere beredskapen ved kystradarstasjonene. I en tid med økt nasjonal og internasjonal skipstrafikk langs norskekysten og høy luftromsaktivitet, kan neppe reduksjon av kystradarstasjonenes beredskap være i tråd med det uttrykte mål om å styrke overvåkning og kontrollberedskapen.
Hva er begrunnelsen for at det nå iverksettes redusert beredskap, og vil statsråden ta initiativ til å forhindre redusert kontroll- og overvåkningsberedskap langs norskekysten?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som en del av det pågående arbeidet med å ytterligere effektivisere Forsvarets virksomhet, vurderes en rekke tiltak for å justere aktiviteten ved de ulike avdelingene. Ett av flere tiltak er revisjon av det tekniske driftskonseptet for Kystradarkjeden. Det er per i dag ikke tatt stilling til hvorvidt en slik endring vil bli gjennomført, og det vil bli foretatt en vurdering av eventuelle operative og personellmessige konsekvenser. I dette arbeidet vil det tas hensyn til at kystradarene er viktige for den samlede overvåkningen av kysten. Hva angår tiltak som vil kunne innebære eventuelle personellmessige endringer, vil disse i så fall måtte drøftes med arbeidstakerorganisasjonene.