Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:569 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 22.12.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Hva vil kyst og fiskeriministeren gjøre for å hindre en redusert beredskap ved kystradarstasjonene med de farlige konsekvenser en redusert beredskap kan få for bl.a. fiskeflåten?

Begrunnelse

Det er blitt kjent at det nå iverksettes en kraftig reduksjon i beredskapen ved kystradarstasjonene. Bl.a. vil heldøgnsberedskap fjernes i tillegg til at også helgevaktordning reduseres eller fjernes. Dagens 24 timers beredskap skal halveres til 12 timer pr. døgn, og stasjonene skal stå ubemannede i helgene. Langs en lang norsk kystlinje med tidvis værharde forhold, er det svært vanskelig å forstå at kontrollen og overvåkningen av båt/skips og lufttrafikken nå skal reduseres. I høst har man i media sett oppslag om skipstransporter av radioaktivt avfall langs norskekysten. Dette i tillegg til økt aktivitet innen fiskeri og energinæringen gjør at dette virker bekymringsfullt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som en del av det pågående arbeidet med å ytterligere effektivisere Forsvarets virksomhet vurderes en rekke tiltak for å justere aktiviteten ved de ulike avdelingene. Ett av flere tiltak er revisjon av det tekniske driftskonseptet for Kystradarkjeden. Det er per i dag ikke tatt stilling til hvorvidt en slik endring vil bli gjennomført, og det vil bli foretatt en vurdering av eventuelle operative og personellmessige konsekvenser. I dette arbeidet til det tas hensyn til at kystradarene er viktige for den samlede overvåkningen av kysten. Hva angår tiltak som vil kunne innebære eventuelle personellmessige endringer, vil disse i så fall måtte drøftes med arbeidstakerorganisasjonene.