Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:574 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil Regjeringen holde sitt løfte om å bygge et nytt sykehus i Molde eller ikke når det er økonomisk grunnlag for investeringen?

Begrunnelse

Både statsminister Stoltenberg og de tidligere Helse- og omsorgsministrene Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen har lovet at det skal bygges nytt sykehus i Molde. Helse- og omsorgsministeren har i brev til Helse Midt Norge av 8.desember 2010 bedt Helse Midt om å revurdere de foreliggende planene for bygging av nytt sykehus på Eikrem i Molde, i lys av behovet for å sikre rekruttering og robuste fagmiljø. Også under statsrådens besøk i Molde 14.desember uttalte hun at andre alternativ enn de foreliggende planene må utredes. I spørretimen 15.desember uttalte Statsminister Stoltenberg at Regjeringen har hatt som målsetting å starte bygging i Molde i 2012. Under en debatt i Aktuelt 14.desember sa Statssekretær Robin Kåss at løftet om å bygge nytt sykehus står ved lag. Dette må i så fall innebære at det skal bygges et sykehus i Molde, slik Statsministeren og de nevnte statsråder tidligere har gitt klart uttrykk for. Det er uholdbart at statsråden nå har sådd tvil om sykehustilbudet i hele regionen. Det er et sterkt behov for å klargjøre om Helse- og omsorgsministeren mener at løftene om bygging av sykehuset på Eikrem i Molde skal gjennomføres når det er økonomisk grunnlag for investeringen, eller om sykehuset kan bli lokalisert et annet sted i fylket.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som helseminister er jeg svært opptatt av det skjer oppgradering av norske sykehus. Derfor ble det også i statsbudsjettet for 2011 lagt til rette for igangsetting av tre nye byggeprosjekter i henholdsvis Østfold, Stavanger og Bergen, hvor det ble gitt opptil 50 pst låneramme til de enkelte prosjektene.

Ansvaret helseforetakene har for å planlegge og prioritere investeringsprosjekter forutsetter at prosjektene planlegges innenfor helhetlige faglige og økonomiske rammer. De regionale helseforetakene har fastlagte og kjente rammebetingelser knyttet til gjennomføring og håndtering av investeringsprosjekter. Dette er spilleregler som Helse Midt-Norge må følge. Når det gjelder nye Molde sykehus, viser rapporten som styret i Helse Midt-Norge RHF sendte den 23. november at det regionale helseforetaket først vil ha bæreevne til å gjennomføre denne investeringen omkring 2018. Det er så langt jeg kan se lagt grundige og gode analyser til grunn for disse beregningene som jeg ikke ser noen grunn til å overprøve.

Jeg vil understreke at jeg fortsatt ikke har tatt stilling til verken konseptvalg eller lokalisering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Regjeringens mål er å gi pasientene i Møre og Romsdal et best mulig sykehustilbud. Men et nytt sykehus må behandles på samme måte som andre sykehusprosjekter både med tanke på økonomi og planlegging.