Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:590 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 07.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Er det rom for skjønnsvurderinger ved utbetaling av dagpenger dersom arbeidssøkeren sender inn meldekort for sent, og for hvor langt tidsrom skal en ev. miste dagpenger i en slik situasjon?

Begrunnelse

Undertegnede har fått henvendelse fra en person som har vært arbeidsledig en tid, men som har hatt en del vikariater slik at han i perioder har mottatt delvis dagpenger. Han har imidlertid vært tilmeldt som arbeidssøker og sendt inn meldekort. I en periode med mye arbeid sendte han meldekortet inn for sent. Ved neste innsending (i en periode med få eller ingen vikariater) fikk han imidlertid nesten ingenting utbetalt i dagpenger fordi forrige meldekort var sendt inn noen dager for sent.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Den som mottar dagpenger under arbeidsløshet, plikter å melde seg for Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag. Meldeplikten er hjemlet i folketrygdloven § 4-8, og overholdes ved å sende utfylte meldekort eller e-melding over internett. På meldekortet/meldingen skal det opplyses om eventuelt arbeid siste fjorten dager (meldeperiode) eller andre forhold som har betydning for beregning av dagpengene. Det skal også opplyses om vedkommende fortsatt ønsker å stå registrert som arbeidssøker hos Arbeids- og velferdsetaten. Den enkelte dagpengemottaker skal melde seg på bestemte datoer, som er fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten.

Som følge av det betydelige antallet stønadsmottakere er det nødvendig å ha klare bestemmelser om meldetidspunkt. Etter folketrygdloven § 4-8 fjerde ledd fremgår det at dagpengene bortfaller når meldeplikten ikke overholdes. Det innebærer at utbetalingen for den aktuelle meldeperioden blir redusert tilsvarende antall dager meldingen er forsinket. Mottas meldekortet for eksempel fem dager for sent, reduseres utbetalingen med et beløp som tilsvarer dagpenger for disse fem dagene. Dersom det ikke mottas melding/meldekort for en meldeperiode, utbetales ikke dagpenger for denne perioden. Dagpenger vil likevel utbetales for den påfølgende meldeperioden, dersom melding mottas for denne.

Beregning av dagpenger og eventuelle trekk som følge av at meldeplikten ikke overholdes, skjer maskinelt. Det er i datasystemene tatt en viss høyde for tid til postgang eller ”nedetid” på internett, dvs. forhold som den enkelte dagpengemottaker ikke har innflytelse over. Av bestemmelsen i folketrygdloven § 4-8 fjerde ledd, fremgår det dessuten at dagpengene bare faller bort dersom dagpengemottakeren unnlater å overholde meldeplikten ”uten rimelig grunn”. Dersom en dagpengeutbetaling er redusert på bakgrunn av for sent mottatt melding, kan for eksempel uregelmessigheter i postgangen eller uregelmessigheter på nettet gi grunnlag for å omgjøre beslutningen om reduksjon. Dagpengene som da er holdt tilbake, vil i slike tilfeller bli etterbetalt.