Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:579 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Medfører det riktighet at brannen i Urtegata, hvor 6 personer døde, ikke vil bli gransket på den måten som ble varslet i media, med fare for at ansvarsforhold og mulige regelverksbrudd ikke blir avdekket?

Begrunnelse

I 2008 fant den dramatiske dødsbrannen i Urtegata i Oslo sted. Det ble lovet fra DSBs side overfor både bransje og presse at denne brannen skulle utredes. En slik utredning er viktig for å avklare ansvarsforhold, rollefordeling, mulige regelbrudd samt mulighet for forbedring på brannvernsområdet. Undertegnede har nå mottatt opplysninger om at det ikke vil bli utarbeidet slik rapport om saken fordi ingeniøren som skulle utrede saken sa opp og begynte i ny jobb. I den grad dette stemmer så virker det spesielt at såpass viktig samfunnsmessig utredningsarbeid er så sårbart.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Brannen i Urtegata 31 i Oslo natt til 13. desember 2008 medførte at 6 personer døde og flere ble skadd. Brannen krevde etter min oppfatning en rask og bred oppfølging med sikte på å hindre tilsvarende branner. Dette tok jeg initiativ til. Denne type bygninger, som finnes i et stort antall, spesielt i Oslo, men også i en rekke andre byer, har et potensial til at en enkelt brann kan kreve mange menneskeliv. I Stortingsmelding nr. 35 Brannsikkerhet, som ble lagt frem 8. mai 2009 fremgår at kommunale brannvernmyndigheter vil få en generell plikt til å registrere denne type bygg som særskilte brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Dette er fulgt opp. Det innebærer at eiere av slike gårder nå har en plikt til skriftlig å dokumentere at brannsikkerheten er tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk, og at kommunale brannvernmyndigheter har en plikt til å føre tilsyn med at bygningene er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser. Dersom det avdekkes mangler vil brannmyndighetene kunne benytte nødvendige sanksjonsmidler, herunder helt eller delvis forby bruk av bygningen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært sentrale i å tilrettelegge for den oppfølging som har skjedd. Jeg vil for øvrig nevne at jeg har mottatt tilbakemelding fra Oslo brann- og redningsetat (OBRE) om at de nå systematisk følger opp eldre bygårder.

Når det gjelder brannen i Urtegata 31 spesielt, og avdekking av eventuelle regelverksbrudd og ansvarsforhold, følges dette opp gjennom politiets etterforskning av saken. Saken etterforskes bredt med henblikk på å avklare brannårsak og mulig subjektiv skyld samt om det kan foreligge straffbare forhold for brudd på reglene for brannsikkerhet (bygningens branntekniske standard). Politiet samarbeider i denne forbindelse med fagmyndigheter på brannområdet, herunder DSB og OBRE. Sistnevnte har i den forbindelse utarbeidet en ”Evaluering av brannen i Urtegata 31 13.12.2008”. Her fremkommer blant annet avvik fra gjeldende regelverk rettet mot eier og bruker av bygningen.

Når DSB gjennomfører undersøkelser etter branner skjer det i nært samarbeid med politiet. I forbindelse med brannen i Urtegata gjennomførte DSB befaring på brannstedet 15. desember 2008 hvor også politiet, Oslo brann- og redningsetat, og Statens bygningstekniske etat deltok. DSB har opplyst at de har oversendt sine opplysninger om brannen til politiets etterforskningsledelse i saken.