Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:591 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 10.01.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til tidligere spørsmål om mobbing og trakassering i Forsvaret. Et av spørsmålene var å få tallene for 2009 og 2010 fra Forsvarets medarbeider-undersøkelser. Statsråden sier at det ikke foreligger tall for 2009 og 2010, da disse spørsmålene ikke inngikk i medarbeiderundersøkelsene lenger. Hun henviser til helse- og miljøundersøkelse for disse årene, men angir ikke resultatene.
Hvordan er tallene på mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet fra denne undersøkelsen for 2009 og 2010?

Begrunnelse

I høst er jeg blitt kjent med flere episoder fra de siste årene der kvinner i Forsvaret er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering. Det kan være vanskelig for unge kvinner å melde fra fordi de da er redd for egen karriere, og mange føler seg "frosset ut" i et mannsdominert miljø. Når de det gjelder våger å melde fra, er det desto verre å ikke bli tatt på alvor. Den som trakasserer kvinnen, blir værende, får forfremmelse, og fortsetter sin trakassering. Heller ikke i tilfeller der samme mann er meldt om fra flere hold, reageres det. For noen unge kvinner er det nettopp slike episoder som gjør at de ikke vil gå videre i Forsvaret.
For øvrig finner jeg det svært overraskende at Forsvaret år for år har brukt forskjellige begreper og spørsmålsstillinger i sine medarbeiderundersøkelser, slik at det blir vanskelig å se utviklingen fra år til år.
Og for 2008 og 2009 legger man spørsmål om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet inn under Forsvarets helse- og miljøundersøkelse. Da er den ikke tilgjengelig lenger på samme måte som medarbeiderundersøkelsen, som lett kan finnes på nettet. Jeg ønsker likevel å vite tallene for 2009 og 2010, som forespurt, og antar at det ikke er noe i veien for å hente ut disse tallene fra den aktuelle undersøkelsen.
For øvrig antar jeg at forprosjektet statsråden viser til, vil stille spørsmål også om det som har vært. Å få oversikt og innsikt i dette, vil sannsynligvis være avgjørende for å endre en kultur som dessverre har vært ødeleggende for mange kvinner.
Jeg vil også vise til at jeg kjenner til at det er gitt flere sluttpakker enn det statsråden viser til i sitt tidligere svar. Jeg finner det merkelig at ikke statsråden er orientert om dette.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Resultatene av spørsmål om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet fra Forsvarets helse- og miljøundersøkelse i 2009 og 2010 er ikke ferdig analysert. Departementet har, etter anmodning, fått oversendt preliminære tall fra Forsvarets sanitet (FSAN), FSAN tar forbehold og kan ikke gå god for kvaliteten av tallmaterialet. Tallene må analyseres nærmere før endelige resultater eventuelt kan presenteres.

Ifølge Forsvaret viser foreløpige tall at av de i overkant 15 000 personer som fikk tilsendt helse- og miljøundersøkelsen i 2009 og 2010, svarte henholdsvis 5 471 og 6 588 på spørsmålet: "Blir noen mobbet eller trakassert på ditt arbeidssted?" Av disse svarte henholdsvis 1 967 og 1 965 bekreftende. Av de henholdsvis 5 402 og 6 524 som svarte på spørsmålet om de var utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i 2009 og 2010, svarte henholdsvis 249 og 208 bekreftende.

Som omtalt i brev til Stortingets president av 2. november 2010, som svar på Dåvøys tidligere spørsmål om samme sak, skal det gjennomføres et forprosjekt om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret. Det er nå inngått kontrakt mellom Forsvaret og SINTEF om forprosjektet, som skal ferdigstilles innen 18 måneder. Resultatene fra Forsvarets helse- og miljøundersøkelse vil inngå i grunnlaget til forprosjektet. SINTEF vil vurdere de ulike helse-, miljø- og medarbeiderundersøkelsenes egnethet som datagrunnlag. Som følge av at Forsvaret har engasjert en ekstern aktør, har Forsvaret ikke prioritert å gjøre selvstendige analyser av tallmaterialet.

Alle typer mobbing og trakassering skal tas på alvor i Forsvaret. Det skal reageres i forhold til ansatte som mobber eller trakasserer andre. I samsvar med arbeidsmiljøloven, plikter arbeidsgiver å sette i verk tiltak for å trygge et godt psykososialt arbeidsmiljø. Ansatte i Forsvaret er i ferd med å gjennomføre e-læringsprogram om holdninger, etikk og ledelse, og dette programmet inneholder blant annet en modul om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Forsvarssjefen iverksatte i januar i 2008 et eget direktiv i Forsvaret for varsling av kritikkverdige forhold. Forsvaret erkjenner imidlertid at det er behov for mer kunnskap om hva som kan gjøres for å motvirke mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Det nå igangsatte forprosjektet er et ledd i dette arbeidet. Prosjektet vil ventelig gi kunnskap om de forholdene som skaper grunnlag for mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, slik at ytterligere tiltak kan iverksettes.

Med hensyn til sluttpakker, opplyser Forsvaret at for perioden 2008 til 2010 er avgang på redusert lønn den eneste form for sluttpakke som har vært benyttet. Det er bekreftet fra Forsvaret at det i denne perioden er gitt slik sluttpakke til én kvinnelig offiser. Sluttpakker kan kun innvilges av Forsvarsstaben.