Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:598 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 21.12.2010
Besvart: 06.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statssekretær Roger Schjerva hevdet på TV2 nyhetene i uke 49 at en reduksjon i elavgiften fullt og helt ville bli spist opp av økte produsentpriser på strøm. Det til tross for at norske kraftforbruker som betaler elavgift bare er en marginal del av det nordiske markedet og til tross for at priselastisiteten for strøm er lave -4 %.
Kan statsråden vise hvilke beregninger regjeringen bruker for å forsvare Schjervas påstand?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg vil i denne sammenheng vise til mine vurderinger i forbindelse med representantforslag Dokument 8:44 (2009-2010) fra Svendsen, Leirstein og Solvik-Olsen om avgiftsnedsettelser i perioder med høye strømpriser og min besvarelse på spørsmål 445 fra Leirstein av 10. desember 2010.

Perioder med høye strømpriser vinterstid i Norge er ofte kjennetegnet ved knapphet på kraft på grunn av blant annet begrensninger i overføringskapasiteten og høy utnyttelse av importmulighetene. Et scenario med knapphet på produksjons- og overføringskapasitet tilsier bratt tilbudskurve, dvs. at produksjonen reagerer lite på prisendringer. I en slik situasjon vil avgiftsreduksjonen selv med små tilpasninger på etterspørselsiden ikke føre til tilsvarende lavere strømpriser til forbrukerne. Det reduserte avgiftsnivået kan da isteden medføre økte markedspriser som kommer strømprodusentene til gode. Dette er en indirekte markedseffekt som vil motvirke det uttalte formålet med avgiftsreduksjonen – nemlig å redusere belastningen for dem som sliter med å betale strømregningene. For øvrig er det ytterligere sentrale fordelings, budsjettmessige og administrative grunner til at jeg ikke støtter forslaget om midlertidige nedsettelser av avgifter på elektrisk energi. Jeg viser i denne sammenhengen igjen til mitt svarbrev av 15. mars 2010 i forbindelse med representantforslag Dokument 8:44 (2009-2010).