Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:599 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 21.12.2010
Besvart: 10.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Hvilke faglige vurderinger har statsråden gjort i forhold til samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk ved nye Drammen sykehus, og hvordan har hun sikret at berørte parter, deriblant Asker og Bærum kommune, er involvert i beslutningsprosessen?

Begrunnelse

Det fremgår av Drammens tidene 16. desember at Regjeringen har vedtatt at det psykiske helsevernet Vestre Viken skal samlokaliseres med somatisk virksomhet ved et nytt sykehus i Drammen. Det skaper en berettiget frykt blant pasienter og lokalbefolkningen i Asker og Bærum om at deler av det gode psykiske helsetilbudet ved Blakstad flyttes til Drammen. Vedtak om funksjonsdeling må være basert på faglige vurderinger og åpne prosesser med god dialog med brukere og lokalsamfunn. Oppslaget i Drammens tidende skaper inntrykk av at den demokratiske prosessen er tilsidesatt og at "noen har snakket sammen".
Det må forutsettes at viktige helsepolitiske beslutninger tas i henhold til foretaksloven og den styringsmodellen som Stortinget har vedtatt. Det vises til at Buskerud Arbeiderparti den 8.desember har sendt ut en pressemelding der det fremgår at det har vært et møte mellom Helse- og omsorgsministeren, Helse Sør-Øst og Buskerud Arbeiderparti, og at planene om bygging av nytt sykehus på Gullaug nå er skrinlagt. Saken kom imidlertid opp til vurdering i Helse Sør-Øst sitt styre 16. desember 2010. Det vises til at foretaksmodellen forutsetter at staten skal utøve sin eierstyring for helseforetakene gjennom foretaksmøtet.
Det heter eksplisitt i loven at staten som eier ikke skal utøve eierstyring i foretakene utenom foretaksmøtet. Beslutningen om å skrinlegge Gullaug var både klok og riktig, men det er svært uheldig at det fremstår slik at viktige helsepolitiske beslutninger tas i samråd med lokallag i Arbeiderpartiet, helt utenfor det ordinære beslutningssystemet i helseforetakene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: På bakgrunn av styrevedtak 091-2010 i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 om kjøp av tomt på Gullaug og videre prosess, sendte Helse Sør-Øst 21. desember saken til departementet. Det ble avholdt foretaksmøte om saken 6. januar 2011, hvor det ble vedtatt at det ikke er aktuelt å kjøpe tomten på Gullaug, og hvor det ble gitt føringer for videre arbeid med nytt sykehus i Buskerud - Vestre Viken HF.

Samlokalisering av psykisk helsevern og somatiske funksjoner er en vanlig og anerkjent organisasjonsmodell, både i Norge og internasjonalt. Særlig vurderes det som en hensiktsmessig ordning for pasientgrupper hvor det er eller kan være behov for både psykiatrisk og somatisk kompetanse, som for eksempel ved akuttpsykiatriske avdelinger.

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse fram til 2008 og i det påfølgende arbeidet, er det lagt vekt på å etablere et godt lokalbasert tilbud i forhold til psykisk helse i form av kommunale tjenester og distriktspsykiatriske sentre (DPS). Sykehusene skal dekke funksjoner som kommuner og DPS ikke kan dekke, i første rekke lukkede avdelinger for akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. I tillegg vil det være enkelte andre spesialiserte funksjoner for mindre grupper, som ikke uten videre kan dekkes lokalt fordi de krever særskilt kompetanse. I Oppdragsdokumentet for 2011 er det gitt en klar bestilling til de regionale helseforetakene om at omstillingen som er påbegynt gjennom opptrappingsplanen skal videreføres. En viktig del av dette er styrkingen av DPSene, bl.a. gjennom bedre akuttberedskap. Formålet er at befolkningen skal ha et lett tilgjengelig, faglig forsvarlig og hensiktsmessig tilbud lokalt.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at de gjennom flere år har hatt et sterkt fokus på å sikre et godt samarbeid med de aktuelle kommunene om planlegging og utvikling av tjenestetilbudet i regionen. Det opplyses videre at Vestre Viken HF har meddelt at strategiarbeidet som nå starter opp vil ha en styringsgruppe med representanter fra foretaksledelsen, tillitsvalgte, kommunene og vernetjenesten. Det vil bli etablert arbeidsgrupper for disse områdene:

- Samhandling og lokalbaserte tjenester

- Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester

- Spesialiserte områdefunksjoner

- Strategisk eiendomsutvikling

Det opplyses videre at det vil bli etablert ulike referansegrupper, og at strategiarbeidet vil pågå fram mot oktober 2011, før en bred høringsrunde. Det tas sikte på endelig styrebehandling i mars 2012.