Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:601 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 21.12.2010
Besvart: 07.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens vurdering av muligheten for skolelever å gjennomføre trafikalt grunnkurs i skoletiden mht. praktiseringen av gratisprinsippet?

Begrunnelse

Tidligere har det på mange skoler vært mulig for elever å gjennomføre trafikalt grunnkurs i regi av skolen. Ordningen har vært slik at skoler frivillig har kunnet sette opp et slikt kurs, men at elevene har betalt en liten egenandel.
Som en følge av gratisprinsippet har det - etter det undertegnede kjenner til - blitt strammet inn på måten en slik ordning har blitt praktisert på. Dette har ført til at mange skoler kutter ut dette tilbudet, og at ungdommer som tidligere har gjennomført kurset nå heller gjør dette i privat regi.
Undertegnede mener gratisprinsippet i norsk skole er et viktig prinsipp, men vil samtidig understreke at det er avgjørende at dette praktiseres på en fleksibel måte.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Opplæringsloven § 2-15 slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling for verken materiell eller aktiviteter som foregår i skoletiden i skolens regi, som en del av grunnskoleopplæringen. Aktiviteter som blir arrangert av skolen, men som ikke er en del av grunnskoleopplæringen reguleres ikke av bestemmelsen.

I fag og timefordelingen i Kunnskapsløftet er det fastsatt et samlet minstetimetall for hovedtrinn i grunnskolen som elever har rett til, og som skoleeier har plikt til å gi. Alle ordinære skoletimer skal være knyttet til et fag og de kompetansemålene som er satt i det faget. Innenfor denne skoletiden er det derfor ikke rom til å tilby elever trafikalt grunnkurs.

Kommunen står imidlertid fritt til å tilby sine elever trafikalt grunnkurs utenfor skoletiden. Slik virksomhet er ikke en del av grunnskoleopplæringen og omfattes ikke av gratisprinsippet.