Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:610 (2010-2011)
Innlevert: 29.12.2010
Sendt: 03.01.2011
Besvart: 07.01.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det er umulig å se at skatteberegningsmetoden i Jahres dødsbo har noe med selve avslutnings - og utlodningstidspunktet av boet å gjøre.
Når statsråden vet at kommunen har et tvingende behov for å få forutsigbarhet i sin langsiktige budsjettering, hvor denne skatteinntekten inngår, hvorfor kobles da avgjørelsen av beregningsmetoden til selve oppgjørstidspunktet?

Begrunnelse

Avslutningen og utlodningen fra Anders Jahres dødsbo vil bli foretatt først om halvannet år ifølge bostyret, men boets størrelse er allerede klarlagt.
Sandefjord kommune er en av skattekreditorene og beregningsmåten av deres skattekrav vil være av vesentlig betydning. Det sentrale er om man vil bruke beregningsmåten for skyldig skatt i boet basert på skatteregler som gjaldt for Jahre mens han levde og foretok sine disposisjoner, eller om det vil bli beregnet etter dagens regelverk. Sandefjord kommune har i sin langtidsbudsjettering regnet med at deres skattekrav og dermed deres utlodning fra boet blir basert på de skatteregler som gjaldt på det tidspunkt Jahres disposisjoner ble foretatt. Hvis dagens regler blir benyttet vil kommunen få en betydelig svikt i grunnlaget for de investeringer i velferdstilbudet som er planlagt fra 2012 og fremover. Det er derfor selvsagt helt avgjørende raskest mulig å få en avklaring på hvordan dette vil bli håndtert når boet gjøres opp.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjennom utjevningsmekanismene i inntektssystemet legges det til rette for et likeverdig tjenestetilbud i kommuner og fylkeskommuner. Mens det i prinsippet er full utgiftsutjevning, utjevnes skatteinntektene bare delvis. Ordningen er basert på omfordeling kommunene imellom, det som noen kommuner får i inntektsutjevnende tilskudd trekkes fra andre kommuner. Dette er en ordning som også Sandefjord nyter godt av.

Praksis er at løpende inntektsutjevning foretas på grunnlag av offisielle tall fra SSB over innbetalte skatter. Avvik fra offisielle skattetall gjøres kun helt unntaksvis, og da i utgangspunktet bare hvis det forekommer datafeil i tallgrunnlaget og slike feil blir bekreftet av Skattedirektoratet.

Jeg har merket meg at Sandefjord kommune har skissert ulike løsninger for behandling av inntektene fra Anders Jahres dødsbo. Oppgjøret av Anders Jahres dødsbo vil ventelig skje i 2012 og endelig saksbehandling vil derfor først kunne foretas etter dette.