Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:611 (2010-2011)
Innlevert: 03.01.2011
Sendt: 03.01.2011
Besvart: 07.01.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det norsk-danske finanskonsernet Teller stanser nå alle kredittkortutbetalinger til varslernettstedet WikiLeaks på vegne av kortselskapene Visa og Mastercard ifølge Dagens Næringsliv. Dette skjer uten at det foreligger dokumentasjon på at WikiLeaks har gjort noe straffbart.
Med hvilken hjemmel i loven kan Teller gjøre dette, og vil statsråden foreta seg noe for å sikre at Teller ikke misbruker sin markedsmakt?

Begrunnelse

Visa kunngjorde 7. desember at de hadde "tatt steg for å suspendere Visa -betalinger gjennom WikiLeaks hjemmeside i påvente av videre undersøkelser rundt forretningsdriften", som det het i pressemeldingen.
Det er det norsk-danske selskapet Tiller som faktisk har blokkert utbetalingene til WikiLeaks. De står for betalingsformidlingene mellom brukerstedene i Skandinavia.
Datacell på Island er ett av disse brukerstedene, og det er de som siden i høst har tatt seg av WikiLeaks` donasjoner over hele verden.
Lørdag ble det kjent at også Bank of America stanset alle transaksjoner til nettstedet Wikileaks. Det har vært spekulert i om banken blir tema for varslingsnettstedets neste avsløring.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Teller AS er et norsk datterselskap av det danske selskapet Nets Holding A/S. Nets Holding A/S er eid av norske og danske banker, og er resultatet av en fusjon mellom det tidligere danske betalingstjenesteselskapet PBS Holding A/S og det norske selskapet Nordito AS. Nets Holding A/S eier også det danske selskapet Teller A/S (tidligere PBS International A/S), som er et søsterselskap av det norske selskapet Teller AS.

Teller AS er en norsk finansinstitusjon, med konsesjon i Norge som finansieringsforetak, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 3-3. Selskapet er således underlagt norske virksomhetsregler, herunder betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven. Etter det jeg er kjent med er spørsmålet i denne saken om en leverandør av betalingstjenester kan nekte en kunde i å få utført betalingsordre. Denne problemstillingen, som er et forhold mellom en finansinstitusjon og en kunde, er regulert av finansavtaleloven, som hører inn under Justisdepartementets ansvarsområde. Jeg har derfor forelagt spørsmålet for Justisministeren, som har følgende kommentar:

«Finansavtaleloven § 14 og § 26 b har regler som begrenser muligheten for å avvise kunder og betalingsordre. Hvordan det konkrete saksforholdet forholder seg til disse reglene, er det ikke naturlig for departementet å gå nærmere inn på. På generelt grunnlag kan det sies at avvisninger av kunder fra å få opprettet et kundeforhold med en institusjon mer generelt, for eksempel ved opprettelse av en konto, reguleres av § 14. Finansavtaleloven § 26 b regulerer avvisning av konkrete betalingsordre.

Paragraf 26 b fjerde ledd, som gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked artikkel 65 nr. 2, bestemmer at institusjonen (ifølge direktivet artikkel 65 nr. 2 «betalerens yter av betalingstjenester») ikke kan nekte å gjennomføre en autorisert betalingsordre hvis alle vilkårene i betalerens rammeavtale er oppfylt, med mindre noe annet er fastsatt i lov eller i medhold av lov.»

Jeg har også forsikret meg om at Finanstilsynet, som fører tilsyn med at norske finansinstitusjoner, herunder Teller AS, «virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter», jf. finanstilsynsloven § 3, har fulgt opp saken. Finanstilsynet fører tilsyn med at institusjoner underlagt tilsyn følger reglene som er gitt i norsk lovgivning, herunder finansavtaleloven.

På bakgrunn av mistanke om brudd på plikten til å utføre betalingstjenester i finansavtaleloven § 14, ba derfor Finanstilsynet 23. desember 2010 Teller AS om en redegjørelse for saken. Det fremgår av redegjørelsen fra Teller AS 31. desember 2010 til Finanstilsynet at det er det danske selskapet Teller A/S (tidl. PBS International A/S) som har avtale om kortinnløsning med det islandske selskapet DataCell. Det norske selskapet Teller AS er ikke involvert i saken. Siden denne saken ikke involverer noen norske selskaper som part, er forholdet ikke regulert av norsk rett, og det faller derfor også utenfor det norske Finanstilsynets myndighetsområdet. Finanstilsynet har orientert danske tilsynsmyndigheter om forholdet, og har bedt om å bli holdt underrettet om det danske Finanstilsynet vil foreta seg noe i sakens anledning.

Alle land i EU har bestemmelser tilsvarende den norske finansavtaleloven § 26 b, som skal sikre at i tilfeller der alle vilkår som er fastsatt i betalerens rammekontrakt er oppfylt, skal betalerens yter av betalingstjenester ikke kunne avslå å utføre en godkjent betalingsordre. Dette følger som nevnt av Justisministeren av betalingstjenestedirektivet artikkel 65. Dette direktivet er også gjennomført i Danmark.

Norske myndigheter vil følge med på saken, og Finanstilsynet fører tilsyn med at norske finansinstitusjoner overholder sine forpliktelser både etter virksomhetsreglene i blant annet finansieringsvirksomhetsloven og de særlige avtalereglene for finansinstitusjoner i finansavtaleloven.