Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:615 (2010-2011)
Innlevert: 04.01.2011
Sendt: 04.01.2011
Besvart: 11.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre organisasjonen Wild X, som driver friluftsaktiviteter for minoritetsungdom i Oslo, videre driftsbevilgninger fra det offentlige?

Begrunnelse

Organisasjonen Wild X driver et godt og aktivt arbeid med å introdusere minoritetsungdom til jakt, fiske og friluftsliv. Organisasjonen driver noe arbeid rettet inn mot mindreårige asylsøkere, men primært mot vanlig minoritetsungdom i Oslo.
Hvert år tilbyr Wild X friluftsaktiviteter til rundt 400 barn og ungdommer. Aktivitetene drives av 5 0 frivillige ledere, og målgruppen er urban minoritetsungdom og enslige, mindreårige asylsøkere.
Wild X har tidligere fått penger fra Direktoratet for Naturforvaltning, men direktoratet vil ikke lenger bevilge midler til organisasjonen. Direktoratet har i stedet henvist Wild X til å søke støtte hos Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) i fremtiden. Det er imidlertid slik at det er lite å hente fra Frifos budsjettpost til drift av Wild X sine tiltak. Uten en grunnbevilgning fra DN er Wild X i ferd med å falle mellom to stoler i forhold til offentlige bevilgninger som de tidligere har fått en del av.
I statsbudsjettet for 2011 ble det vedtatt å øke bevilgningen til kap. 427, post 74 Tilskudd til friluftstiltak med 3 mill. kroner utover regjeringens forslag, og flertallet i energi- og miljøkomiteen sa at pengene skulle brukes til etniske minoriteter og funksjonshemmede.
Wild X er en organisasjon som driver nettopp innen dette området som stortingsflertallet ville prioritere.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Wild X har i form av et pilotprosjekt i perioden 2006-2010 lagt til rette for friluftsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn. Jeg mener at dette er et spennende tiltak og det har gode resultater å vise til. Det er et viktig ledd i integreringsarbeidet å gjøre minoritetsungdom fortrolig med friluftsliv.

Prosjektet var ment å vare i tre år, men ble på bakgrunn av de gode resultatene utvidet til fem år. Pilotprosjekt er nå avsluttet og Wild X ble i løpet av 2010 en del av Norges Jeger- og Fiskerforbunds fylkeslag i Oslo.

Pilotprosjektet er i hovedsak finansiert ved statlig støtte på 4,85 mill. kroner fra Miljøverndepartementets budsjett fra kapittel 1427 post 74 Tilskudd til friluftslivstiltak.

Støtte til pilotprosjekter gis når det ikke er gjort noe tilsvarende på fagområdet tidligere, og det er ønskelig å få fram erfaringer som kan være til nytte for andre tiltak på det aktuelle området.

I prosjektperioden er det forventet at prosjektet utvikles bl. a. gjennom å bygge kontaktnett og får på plass de aktuelle aktivitetene. Det er normalt en forutsetning at prosjekteier etter avsluttet prosjektperiode tar ansvar for å videreføre tiltaket, noe som blant annet kan gjøres ved å søke om tilskuddsmidler til aktivitetene på ordinær måte.

Fordelingen av bevilgningen over kapittel 1427 post 74 Tilskudd til friluftslivstiltak skjer i flere trinn: Direktoratet for naturforvaltning fordeler størstedelen av bevilgningen til fylkeskommunene og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)til videre fordeling etter søknader. Den konkrete fordelingen skjer ved at søknader fra lokale/regionale lag og organisasjoner behandles av fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder, søknader fra FRIFO sine medlemsorganisasjoner behandles av FRIFO, mens søknader fra øvrige landsdekkende friluftslivsorganisasjoner behandles av direktoratet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er medlem i FRIFO, og søknader om statlig støtte skal derfor i tråd med saksbehandlingsprosedyrene sendes til FRIFO. NJFF-Oslo kan som et lokalt/regionalt lag også søke Oslo kommune (som fylkeskommune) om støtte fra post 74.

Midlene på post 74 for 2011 er ennå ikke fordelt. Det er likevel klart at tildelingen til fylkeskommunene og FRIFO i år vil bli større enn tidligere, i hovedsak som følge av økningen av bevilgningen med 3 millioner kroner for 2011, jf. Innst. 2 S (2010-2011). Stortinget har gitt føringer om at de økte midlene skal brukes til å gi barn og unge fra minoritetsgrupper og barn og unge med funksjonsnedsettelser ferie- og fritidsmuligheter. Samarbeid med eksisterende organisasjoner er viktig.

Jeg finner det ikke riktig å ta standpunkt til hvilke midler Wild X kan tildeles i 2011, men jeg kan forsikre om at Stortingets føringer vil bli formidlet til de instanser som skal fordele midlene.